ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

Rapport: Elevar opplever meir press, og mobbing aukar

Sjølv om dei fleste elevar opplever at dei har eit godt skule- og læringsmiljø, prega av trivsel og støtte frå lærarane, opplever elevane meir...

Fleire elevar blir mobba i skulen

Fredag offentleggjorde Utdanningsdirektoratet funn frå Elevundersøkelsen 2022. Undersøkinga viser at det har vorte meir mobbing i skulen samanlikna med 2021 – og mobbetala i...

Lærlingar seier dei blir mobba på jobb

Tala kjem fram i Utdanningsdirektoratet sine lærlingundersøkingar. I 2020 svarte 6,2 prosent av lærlingane innan restaurant- og matfag at dei vart mobba på jobb....

Ny studie: Mobbing kan vere like skadeleg som vald i heimen

Forskarar har undersøkt kva som ligg bak at barn blir viste til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. Dei fann av alvorleg mobbing kan påføre...

Fleire elevar melder inn mobbesaker – svært mange vinn fram

Av sakene som vart behandla våren 2022, fekk 93 prosent av elevane medhald i at aktivitetsplikta var broten, og at skulen ikkje hadde gjort...

«Tenk på dette, neste gong du høyrer homo bli brukt som skjellsord»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar. Eg ønskjer meg meir forsking på levekåra til unge skeive. SSB sleppte ein...

Flest elevar blir mobba på 5. til 7. trinn

I alt 6 prosent av elevane i landet seier at dei har vorte mobba på skulen to til tre gonger i månaden eller oftare....

Skal kåre kven som drep ungdomsengasjementet: – Vil stille dei vaksne til ansvar

– Om engasjementet til ein ung person vert øydelagd, kan det godt vere ein ikkje finn attende til det. Ein må kjenne på kroppen at det...

Stortinget tek grep etter trakasseringsavsløringar

Tiltaka kjem i etterkant av at éin av seks stortingsrepresentantar svarte at dei hadde opplevd mobbing eller trakassering det siste året i ei undersøking...

«Ingen born skal oppleve mobbing i Noreg»

Nesten seks prosent av elevane i den norske skulen svarte i sist elevundersøking at dei vert mobba, og meir enn 1 av 20 elevar...
ANNONSE

MEIR OM Mobbing

MEST LESE