ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

Forsvaret endrar opplæringa ved rekruttskulane for å få bukt med mobbing og trakassering

– Det er der vernepliktige møter Forsvaret for første gong. Vi skal justere programmet til at det i langt større grad inneheld kunnskap om...

Vil styrke rettsvernet for mobbeoffer

I fleire mobbesaker blir kravet om erstatning avvist. Årsaka er at standard foreldingsfrist for mobbesaker er tre år, slik regelen er for alle sivilrettslege...

Mange barn utsette for alvorleg mobbing får PTSD-diagnose

Sidan 2018 har 25 barn, unge eller vaksne, i 24 saker, saksøkt ein kommune for ikkje å ha stoppa eller forhindra mobbing, skriv avisa. 21...

Nye varslingstiltak i Forsvaret frå august

Tysdag hadde forsvarsministeren innkalla forsvarsleiinga, tillitsvalde for tilsette og vernepliktige og Militært kvinneleg nettverk til eit møte for å diskutere utfordringane med seksuell trakassering. –...

Forsvarsminister Gram: – Skal vere trygt å vere i Forsvaret

Bakteppet er NRKs avsløringar av varslarsakene i Forsvaret og utfordringar med seksuell trakassering. Også tillitsvalde for tilsette og vernepliktige og Militært kvinneleg nettverk deltek på møtet. Les...

Rumeysa Gelgi (26) er verdas høgaste kvinne – brukar rekorden for å spreia kunnskap

– Eg trur at noko negativt ofte kan bli snudd til noko positivt. Eg seier alltid til folk som strevar med å vera annleis...

Rapport: Elevar opplever meir press, og mobbing aukar

Sjølv om dei fleste elevar opplever at dei har eit godt skule- og læringsmiljø, prega av trivsel og støtte frå lærarane, opplever elevane meir...

Fleire elevar blir mobba i skulen

Fredag offentleggjorde Utdanningsdirektoratet funn frå Elevundersøkelsen 2022. Undersøkinga viser at det har vorte meir mobbing i skulen samanlikna med 2021 – og mobbetala i...

Lærlingar seier dei blir mobba på jobb

Tala kjem fram i Utdanningsdirektoratet sine lærlingundersøkingar. I 2020 svarte 6,2 prosent av lærlingane innan restaurant- og matfag at dei vart mobba på jobb....

Ny studie: Mobbing kan vere like skadeleg som vald i heimen

Forskarar har undersøkt kva som ligg bak at barn blir viste til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. Dei fann av alvorleg mobbing kan påføre...

Fleire elevar melder inn mobbesaker – svært mange vinn fram

Av sakene som vart behandla våren 2022, fekk 93 prosent av elevane medhald i at aktivitetsplikta var broten, og at skulen ikkje hadde gjort...

Flest elevar blir mobba på 5. til 7. trinn

I alt 6 prosent av elevane i landet seier at dei har vorte mobba på skulen to til tre gonger i månaden eller oftare....
ANNONSE

MEIR OM Elevundersøkinga

MEST LESE