Mobbing aukar – tiltaka til skulen hjelper ofte ikkje

10 prosent av elevar opplever mobbing.

NPK-NTB
Publisert

Elevundersøkinga i år viser at totalt 10 prosent av elevar opplever å bli utsette for mobbing, at mobbing aukar, og at tiltaka til skulen ofte ikkje hjelper.

Samla for alle trinn frå 5. trinn til vg3, er det 10 prosent av elevane som seier at dei opplever mobbing, viser tal frå Udir.

Året før var det tilsvarande talet 7,3, medan det i 2021 var på 5,9 prosent.

Av dei som seier at dei utset andre for mobbing, svarer 40 prosent av elevane at dei også opplever mobbing.

Det er ein auke frå tidlegare, då andelen normalt har lege på 35 til 36 prosent sidan 2016.

All mobbing aukar

Undersøkinga viser at alle former for mobbing aukar – av medelevar, digital mobbing, eller mobbing av vaksne på skulen.

8 prosent av elevane oppgir å ha vorte utsette for mobbing av medelevar, 3,8 prosent rapporterer at dei er mobba digitalt og 2,5 prosent av elevane oppgir at dei er mobba av vaksne på skulen dei siste månadene.

I alle desse kategoriane har mobbetala auka, då andelen året før var på høvesvis frå 5,9 prosent, 2,7 prosent og 1,6 prosent.

Kjønns- og aldersforskjell

Undersøkinga viser også at mobbing minkar med alderen. Der 14 prosent av elevane på femte trinn oppgir å bli mobba, er andelen 2,2 prosent i vg3.

Det er små kjønnsforskjellar, men frå femte trinn til tiande trinn er det ein større del jenter som opplever mobbing.

Før 2013 viste resultata av Elevundersøkelsen at mobbeandelen hos gutar var høgare enn for jenter for alle trinn.

Skulen hjelper ikkje

På spørsmål om skulen gjorde noko for å hjelpe deg, svarer 36,3 prosent av dei som er utsette for mobbing at ingen vaksne på skulen visste om det.

17 prosent svarer at skulen visste om mobbinga, men ikkje gjorde noko.