ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skule

Tema: Skule

Forskar bekymra over stadig fleire misfornøgde elevar i norske skular

– Den generelle trivselen i norsk skule er høg. Men når vi samanliknar svaret til elevane og ser utviklinga over tid, gir dette eit...

Ny opplæringslov skal styrkje rettane til elevane

Det er 23 år sidan førre opplæringslov, og det har vore mange reformer og lovendringar som har stykka opp lova. Torsdag legg regjeringa fram...

Ny opplæringslov skal sikre eigne nynorskklassar òg i ungdomsskulen

Torsdag 26. august sender regjeringa forslag til ny opplæringslov på høyring. – Eg håper det vil føre til at fleire elevar vel å bruke nynorsk...

Dei svakaste elevane har gjort det betre gjennom pandemien

Blant elevane som gjorde det dårlegast på nasjonale prøver i rekning i 8. trinn, gjekk færre ut av ungdomsskulen med standpunktkarakter 1 eller 2...

Studie: Fråværsgrensa har ført til meir fysisk nærvær blant elevane

I rapporten «Fraværsgrensen i vidaregåande skule» har eit knippe forskarar studert fråværsgrensa gjennom tre skuleår. Blant funna er at det fysiske nærværet til elevane og karakterane...

«Håndbok mot rasisme» skal hjelpe lærarar i klasserommet: – Ingen born er fødde med rasistiske haldningar

– Boka er ikkje ein fasit på korleis jobbe mot rasisme, men den er eit konkret verktøy som kan stimulere til engasjement, refleksjon og...

Tilsyn i barnehagar og skular – avdekte regelbrot i nesten alle tilsyna

Målet for dei 177 tilsyna var kommunen som skule- og barnehageeigar der statsforvaltarane gjennom ulike kjelder hadde fått mistanke om brot på regelverket, skriv Utdanningsnytt. Statsforvaltarane...

Ekstra skuletimar blir foreslått som tiltak mot tapt læring

Det har vore eit tøft år for mange elevar som har gått glipp av mykje læring og sosialt fellesskap, seier kunnskapsminister Guri Melby (V). Skulane...

Rekordmange fullfører vidaregåande opplæring

Blant dei som byrja i vidaregåande opplæring i 2014, har nesten 80 prosent fullført vidaregåande opplæring fem/seks år etterpå, viser ferske tal frå SSB. Dette er...

Barn av høgt utdanna foreldre presterer betre i skulen: – Det er mange ting som spelar inn

Utdanningsnivået til foreldre har betydning for kor godt elevar i grunnskulen presterer, viser ein ny artikkel frå SSB. – Det er mange ting som spelar...
ANNONSE

MEIR OM Skule

MEST LESE