MDG-arar vil ha meir vern mot vindkraft

Ei gruppe MDG-politikarar foreslår at utbygging av vindkraft på land blir avgrensa sterkt og blir konsentrert til område der det alt er utbygt industri.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Kjernen i saka er i kva grad klimaeffekten frå landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verd betydelege kostnader i form av naturinngrep.

– Urørt natur er alt under press frå både kraftlinjer, hytter og snøscooterar. Når vi ser det høge konfliktnivået i desse utbyggingane, er det vanskeleg å sjå for seg at dette kan skalerast opp til eit volum som verkeleg kan monne i europeisk klimasamanheng, seier Erik Reitan frå Miljøpartiet Dei Grøne i Bergen.

Han har tatt initiativet til resolusjonen, som no er på høyring i partiorganisasjonen.

– Det er ikkje dermed sagt at landbasert vindkraft ikkje er ein del av klimaløysinga. Men her i Noreg bør det føregå i mindre skala, i område som alt er prega av industri eller langs motorvegar og liknande, seier han til NTB.

Les også meiningsinnlegget frå Ellinor Skartland i Noereh: – Vi treng ein betre og meir hensynsfull klimapolitikk. Ho åtvar mot storstilt vindkraftutbygging i Sør-Sápmi.

«Uopprettelege inngrep»

Reitan meiner det ligg eit stort potensial i solenergi, energisparing og effektivisering av vasskraft, og forslaget om å avgrense vindkraftutbygging har fått støtte frå MDGs lokallag i Bergen og Stavanger.

– Landbasert vindkraft vil akselerere nedbygginga av norsk natur, gjennom uopprettelege inngrep i form av anleggsvegar, bevegelege rotorblad som truar dyreliv, og at dei er synlege over avstandar opp mot 50 kilometer, heiter det i forslaget.

– Anlegga har såleis innverknad på inngrepsfri natur i omkringliggande område, med konsekvensar for reiseliv, friluftsliv og folkehelse, skriv forslagsstillarane vidare.

Les også intervjuet med den nyvalde leiaren i DNT ung: – Eg vil at mine barnebarn ein gong skal få oppleve gleda av urørt natur.

Betent diskusjon

Nettopp naturinngrepa gjer at debatten om vindkraft på land blæs friskt i mange lokalsamfunn. På Frøya i Trøndelag vart det allereie i 2013 gitt konsesjon til vindkraftutbygging, men 1. april klarte aksjonistar å stanse byggestarten. Samtidig har kommunestyret vedtatt stans av den planlagde utbygginga.

NVE peika i eit forslag nyleg på 13 område som direktoratet meiner eignar seg for utbygging av vindkraft på land.

– I NVEs nasjonale ramme har ein inkludert store naturområde, og nokre av dei ligg tett opp mot nasjonalparkar. Slike område er alt under press frå veg-, hytte- og industriutbygging, heiter det i MDG-forslaget.

Samtidig skriv Statnett i ein fersk rapport at fornybar energi kan erstatte all fossil energi i Noreg, føresett at det blir bygt ut meir vindkraft.

– Skal vi gjere det ved hjelp av vindkraft, må det byggast ut mykje vindkraft framover, sa Statnett-sjef Auke Lont til E24.

Les også innlegget til Magnus Kessel (17) om ein vinn-vind-situasjon: I Nordsjøen er det eit utruleg potensiale til å skape energi, med flytande vindmølleparkar som verken påverkar havet eller lufta.

Vil ha verneplan

I tillegg til å avgrense utbygginga av vindkraft på land, ønsker Reitan, som er vararepresentant for MDG i Bergen bystyre, at det skal utarbeidast ein verneplan for vindkraft tilsvarande verneplanen for vasskraft.

I tillegg ønsker Reitan at ansvaret for arealsaker blir tilbake flytta til Klima- og miljødepartementet, og at motsegnsstyresmakta til fylkesmennene i arealsaker blir styrkt.

Han ønsker òg styrkt satsing på offshore vindkraft, som olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) nyleg sa at det ikkje er marknad for å bygge ut i Noreg.

– At offshore vindkraft ikkje er økonomisk lønnsam akkurat i dag, er ikkje eit argument for manglande satsing, seier Reitan.

Les også saka om unge gründerar som tenker grønt: – Vi visste tidleg at vi ville gjere noko som var miljøorientert

Kristoffer Krogh Wetterhus, Lisa Maria Trichel Hanevold, Ane Solbakken-Melleby, Michelle Lous og Ingvild Farstad-Steine vil gjere det enklare for folk å ta miljøvenlege val sjølv om dei har hastverk når dei er i butikken. Foto: Bente Kjøllesdal