ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomsskule

Tema: ungdomsskule

Populært med spansk på ungdomsskulen

Alle ungdomsskular skal tilby enten tysk, fransk eller spansk, men dei fleste tilbyr fleire framandspråk. Elevar har også moglegheit til å velja fordjuping i...

Positive røynsler med mobilforbod i skulen

Resultata byggjer på ei spørjeundersøking kanalen har gjort blant 1000 rektorar ved norske barne- og ungdomsskular og vidaregåande skular. 80 prosent har heilt eller delvis forbod mot...

Denne klassen har bada kvar månad i heile år

Saka var først publisert i Kvinnheringen. Gutane samlar seg ytst på bryggja. Dei står i ein hop og forsøker halda varmen bak tynne bomullshandkle. Vinden...

Sju av ti elevar opplever ungdomsskulen som stressande

Forskarar ved Universitetet i Søraust-Noreg har spurt om lag 700 ungdomsskuleelevar om psykisk stress og uro i skulekvardagen. Resultata blir omtalt av NRK. Sju av ti...

Trass store forskjellar: – Ikkje smartare elevar i aust

Ferske tal frå Utdanningsdirektoratet viser at det i dette skuleåret er 1600 elevar på ungdomsskulen som tar fag frå vidaregåande. Det er ein auke...

Holocaust og andre verdskrigen ikkje med i skissene til ny læreplan

– Andre verdskrigen og holocaust må ha ein heilt naturleg plass i læreplanen. Det er heilt utenkjeleg å presentere ein læreplan i 2018 utan...

Magasinet Faktafyk får omsider nytt liv

– Faktafyk har vore ein viktig ressurs i klasserommet, og mange lærarar har gjeve uttrykk for at dei sakna magasinet førre skuleår, seier redaktør...

Ungdomsskuleelevane presterer som i fjor

Rundt 120.000 elevar har i haust gjennomført nasjonale prøvar i lesing, rekning og engelsk på 8. trinn, og lesing og rekning på 9. trinn. Resultata,...

Sanner opnar for 11. skuleår for svake ungdomsskuleelevar

Av 60.000 elevar som forlèt ungdomsskolen kvart år, er det om lag 8.000 som har så dårlege karakterar eller har stroke i så mange...

Høgare avgangskarakterar for ungdomsskuleelevar

For dei enkelte faga er det relativt små endringar i standpunkt- og eksamenskarakterar frå i fjor, men for dei fleste faga er karakterane stabile...
ANNONSE

MEIR OM Karakterar

MEST LESE