Utdanningsdirektoratet tilrår at mobiltelefonen skal ut av alle klasserom

Tilrådinga skal hjelpe kommunane, fylkeskommunane og skulane å lage reglar for elevane sine.

NPK – NTB – Linus Røvik Hauge og Edvin Strømme
Publisert

Mobiltelefonen må ut av klasseromma på både grunnskulen og vidaregåande, tilrår Utdanningsdirektoratet.

Direktoratet meiner at også friminutta bør vere mobilfrie på både barne- og ungdomsskulen.

– Eg er heilt samd i tilrådinga frå direktoratet. Mobiltelefonen har ingen naturleg plass i norsk skulekvardag. Eg er trygg på at norske kommunar og fylkeskommunar følgjer nasjonale faglege tilrådingar, seier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Kort tid etter at ho tiltredde som statsråd, bad Nordtun direktoratet komme med ei tilråding og rettleier om korleis skulane kan regulere mobilbruken til elevane.

Tilrådinga og rettleiaren som no er på plass, skal hjelpe kommunane, fylkeskommunane og skulane å lage reglar for elevane sine. Reglar for mobiltelefonbruken til elevane skal vere ein del av ordensreglementet lokalt og fastsetjast i lokal forskrift.

– Sjølv om fleire skular allereie har vorte mobilfrie, er det mange rektorar, lærarar og foreldre som har ønskt seg tydelegare forventningar og hjelp til å regulere mobilbruk i skulen. No har dei fått tydelege tilrådingar og klar rettleiing til å gjere vedtak om mobilfrie skular, seier Nordtun.

– Slår inn opne dører

Venstre-leiar og tidlegare kunnskapsminister Guri Melby meiner tilrådinga er unødvendig.

Tidlegare kunnskapsminister Guri Melby er skuffa over handlekrafta til regjeringa. Foto: Oda Scheel/Venstre

– Dette forslaget slår inn litt opne dører. Det bidreg til ei unødvendig umyndiggjering av norske lærarar og elevar, seier Melby i Politisk kvarter på NRK.

Ho møter motstand frå tidlegare regjeringskollega Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Han synest ikkje tilrådingane er nok. KrFs utdanningspolitiske talsperson meiner regjeringa burde gått inn for eit forbod.

– Eg er skuffa over den manglande handlekrafta til regjeringa. Samtidig er eg sjokkert over kunnskapsløysa i Høgre og Venstre, som ikkje eingong støttar tilrådinga frå regjeringa, seier Ropstad.

Blanda reaksjonar

Hos Elevorganisasjonen er dei skuffa over tilrådinga frå Utdanningsdirektoratet onsdag.

Petter Andreas Lona er leiar i Elevorganisasjonen. Foto: Tobias Dahle

– Vi stiller oss ganske negative til reglane, mykje av det er fordi ein ikkje anerkjenner danningsansvaret skulen har for mobilbruk og teknologi, seier Elevorganisasjonen-leiar Petter Andreas Lona til NTB.

Han meiner dette berre er å skyve mobilproblema over på foreldre og andre samfunnsinstitusjonar.

– Problemet er at ungdommane bruker TikTok til 3 på natta. Vi ville heller sett på korleis ein kan integrere mobilbruken inn i undervisninga, held Lona fram.

Mindre strengt på vidaregåande

På vidaregåande skular er ikkje tilrådinga like streng som på barne- og ungdomsskulane, men også her skal mobilen vekk i skuletimane.

Olea Aadnanes Walseth er elev ved Langhaugen vidaregåande skule. Ho fortel til Bergens Tidende at ho likar tanken på mindre mobilbruk, men ho tvilar på gjennomføringa i praksis.

– Vi har ansvar for eiga læring på vidaregåande. Ideen er positiv, men korleis det blir i praksis, er eg usikker på. Då må skulen vere skikkeleg streng og gi merknad viss ein brukar mobilen i timen, seier ho.

Lever godt med tilrådingane

Utdanningsforbundet-leiar Geir Røsvoll seier dei ikkje har noko mot at det kjem ei tilråding. Dei er likevel glade for at det berre er ei tilråding, og ikkje kraftigare lut.

Geir Røsvoll er leiar i Utdanningsforbundet.

– Det er viktig at skjønnet til lærarprofesjonen blir lagt til grunn i dette spørsmålet, og vi er glad for at statsråden ikkje har landa på å lovregulere dette, men å komme med tydelege tilrådingar, som det vil vere opp til skulane korleis dei vil følgje, seier han.

Dårlegare konsentrasjon og læring

Statsråden peikar på at mobilbruk på skulen kan få negative konsekvensar for læringa til barn.

Ho viser til at resultata frå undersøkingane PISA, PIRLS og Elevundersøkinga tyder på at mange skular har utfordringar med læringsresultat, lesing, konsentrasjon i klasserommet og fallande motivasjon.

– Forskinga viser at tilgang på mobilar for mange fører til dårlegare konsentrasjon og læring, og bidreg til dårlegare skulemiljø. For mange piler peikar i feil retning i skulen. Mobiltelefonen må ta sin del av skulda for den negative utviklinga i læringsresultata til elevane, men er berre eitt av fleire grep som må gjerast i norsk skule, seier Nordtun.