ANNONSE
ANNONSE
Framsida Uncategorized

Uncategorized

På tide å stille klokka igjen

Den siste søndagen i mars klokka 2, «hoppar vi over» ein time og stiller klokka fram til 3. Det har vore ein årleg tradisjon i Noreg frå 1980 og i enkelte periodar tidlegare på 1900-talet. I 2018 foreslo EU-kommisjonen å kutte ut ordninga med sommartid, men konklusjonen lèt vente på seg. I fjor bad EU-parlamentets transport- og turismekomité om fortgang i arbeidet. Les også: EU-kommisjonen...

Barn med ADHD gjer det betydeleg dårlegare på skulen enn andre barn

Barn med ADHD har mykje lågare karakterar i alle ungdomsskulefag enn snittet for dei andre barna, også i dei praktiske faga som kroppsøving og kunst og handverk, viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet (FHI). Dei same barna har eit karaktersnitt på 3,24 etter ungdomsskulen, medan snittet for andre barn er på 4,16. Det er i dei teoretiske faga at barn med...

Nyheitsquiz veke 7: OL, Super Bowl og verdsrekordar

Fekk du med deg høgdepunkta frå denne veka? Og kor mykje anna hugsar du? Les også desse sakene frå veka som var: 15 ting me kjem til å sakne frå pandemilivet Då eg var 20: Vebjørn Selbekk høyrte på kristen hardrock og skulle bli pappa «Når vart det greitt å pushe slankepiller på 13-åringar?»

Flest elevar blir mobba på 5. til 7. trinn

I alt 6 prosent av elevane i landet seier at dei har vorte mobba på skulen to til tre gonger i månaden eller oftare. Det er på same nivå som i 2020 og 2019. – Sjølv om utviklinga er stabil, er det heilt uakseptabelt at mobbinga er så utbreidd, særleg på 5. til 7. trinn. For desse årstrinna er tala...

Dette er dei nye koronatiltaka

Her er ei oversikt over nye råd og tiltak, som trer i kraft torsdag 9. desember kl. 00.00. Dette er tilrådingar Desse bør du følgje. Avstand og sosial kontakt: Alle bør halde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarande nære. Tilrådinga gjeld ikkje barn i barnehagar og barneskular. Det er òg unntak for vaksne som jobbar med tenester for barn og...

Firarkravet i lærarutdanninga blir skrota

For dei som ikkje har høg nok poengsum, vil dagens ordning med firarkrav i matte framleis gjelde. Det skriv regjeringa i ei pressemelding. – I dag manglar mange av dei som underviser i norsk skule lærarutdanning, og vi treng fleire lærarar mange stader i landet. No innfører vi nye og meir treffsikre krav til dei som vil bli lærarar. Slik...

Ungdomspartia vil ha tannhelsereform inn i regjeringserklæringa

– Vi forventar at ein får det med i ei regjeringserklæring og startar på arbeidet med å setje i verk ei offentleg tannhelsereform, seier Victoria De Oliveira, leiar av Fagforbundet Ung, til VG. Også leiarane av AUF og Senterungdommen krev at dei to moderpartia leverer ei ny velferdsreform. – Eg håpar at ein i regjeringserklæringa i alle fall seier at ein...

Støre og Vedum med momsgåve til over 20.000 organisasjonar

– Dette vil vi prioritere og komme raskt i gang med, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB. Tysdag tok han og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seg ein liten pause frå regjeringsforhandlingane for å spele litt fotballspel – og røpe ei positiv nyheit for frivillig sektor: – Når frivillige organisasjonar kjøper inn ting, så betalar dei moms for det. Vi ser...

Unicef-rapport: Kvart ellevte minutt døyr ein ungdom av sjølvmord

I ein ny rapport anslår Unicef at minst ein av sju mellom 10 og 19 år lever med ei psykisk liding. Rapporten viser òg at psykiske helseplager er meir utbreidd i Europa enn resten av verda – og Noreg kjem høgt opp og framfor dei andre skandinaviske landa. Ifølgje rapporten slit 18,2 prosent av norsk ungdom med ein diagnostisert psykisk liding,...

Halve Noreg har gitt kvarandre ein klem etter gjenopninga

I undersøkinga Norsk koronamonitor svarer 48 prosent at dei den siste veka har gitt ein klem til nokon som ikkje bur i eigen husstand. Blant dei yngre under 30 år svarer 58 prosent det same. – Noreg opplever for tida klemmerekord under pandemien. Men med tanke på at det meste no er lov, er det kanskje meir oppsiktsvekkjande at halve Noreg droppar...

SV bryt sonderingane: – Ikkje politisk grunnlag for raudgrøn regjering

– Vi er no ved eit punkt eg hadde håpa vi ikkje skulle kome til: Det er med stor skuffelse vi må erkjenne at det etter SV sitt syn ikkje er politisk grunnlag for å danne ei raudgrøn regjering. Det var beskjeden frå partileiar Audun Lysbakken, då han møtte pressa utanfor Hurdalsjøen Hotell. I fem dagar har Jonas Gahr Støre (Ap) sondert...

Undersøkjer menstruasjonsforstyrringar etter koronavaksine

Fleire kvinner har meldt om menstruasjonsforstyrringar etter å ha fått koronavaksine. – Førebels veit vi ikkje sikkert om menstruasjonsforstyrringar eller underlivsblødingar etter overgangsalderen opptrer hyppigare etter vaksinasjon enn normalt. Dette er det viktig å finne ut av, og vi jobbar no med å skaffe kunnskap om dette gjennom analysar av data som Folkehelseinstituttet har samla inn i fleire norske befolkningsundersøkingar,...

Quiz: Kor godt kjenner du songane frå Disney-klassikarane?

Disney-klassikarane har vore ein stor del av barndommen (og vaksenlivet) til mange. Er du ein ekte Disney-ekspert? Her kan du teste kor god du er på dei norske songtekstane frå Disney-klassikaruniverset. Fyll inn det som manglar i teksten!  

Nyheitsquiz: Smitterekord, klimaaksjonar og nynorskdrama

Test om du har fått med deg snakkisane den siste veka!   Du har vel ikkje gått glipp av desse sakene? Alle vil ha fleire unge meddommarar – men godtgjersla til studentar har ikkje blitt justert sidan 1983 Målungdomsleiaren om FpU-kampanjen: «Legitimerer eit hat som er der ute» 16 tips til ein god skuledebatt

Nils (12) er gjesteredaktør i Donald Duck & co: – Dette er draumejobben

Denne saka var først publisert hjå Framtida Junior.  – Det er veldig kjekt å ha Nils her hjå oss. Eg hadde sett pris på å ha han her heile tida, seier Marius Horn Molaug, som er den faktiske redaktøren for Donald-bladet. Han fortel at bakgrunnen for konkurransen var at dei ville opna Andeby meir opp for lesarane. Dei synest det er...

Unge synest det er OK med politisk reklame i sosiale medium

Ikkje uventa er unge generelt meir positive enn eldre til politisk reklame, særleg i sosiale medium, viser ei spørjeundersøking frå Medietilsynet. Litt under halvparten av dei over 26 år vil ikkje ha servert politisk reklame, medan berre tre av ti under 26 år seier nei takk. – Dei unge oppfattar politisk reklame i sosiale medium som ei viktig kjelde til...

Fleirtal lite bekymra over klimaendringar

Tala viser òg at eit fleirtal på 56 prosent av dei spurde oppgir å vere lite bekymra for klimaendringar, skriv Bergens Tidende. I gruppa fødd etter 1990 er delen bekymra 62,2 prosent, medan blant folk fødd før 1959 er delen berre 37,4 prosent. Tala er frå februar i år. Delen som seier dei er «bekymra» eller «svært bekymra», har variert frå...

Éin av seks kommunar oppfyller ikkje kravet om psykologkompetanse

Frå og med 2020 er kommunane pålagde å ha psykologkompetanse i helse- og omsorgstenesta. Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at eit klart fleirtal av kommunane har dette, og det er ein stor vekst i psykologårsverk i kommunane. Samstundes er det store regionale forskjellar. Både i dei mest sentrale kommunane i landet og i dei nest mest sentrale kommunane er psykologdekninga 100...

MDG stiller oljeultimatum

– Nok er nok! Nok er nok! Nok er nok! Det var det taktfaste ropet då MDG arrangerte valkampstart i Kubaparken i Oslo tysdag. Partileiar Une Bastholm ser no ein historisk sjanse til å få endra oljepolitikken i Noreg. Ho viser til kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) som døme og håpar no at det skal vere mogleg å få...

Fastrentene i Lånekassen går opp

For fastrente med tre års bindingstid vil ho auke med 0,138 prosentpoeng til 1,933 prosent. For fastrente med fem års bindingstid vil ho auke med 0,108 prosentpoeng til 2,257 prosent. Fastrenta med ti års bindingstid vil gå litt ned – med 0,059 prosentpoeng til 2,550 prosent. Den flytande renta som gjeld frå 1. september er på 1,342 prosent. Dette er den...

Oljeministeren om FNs klimarapport: – Vi kjem ikkje til å endre norsk oljepolitikk i dag

Med klimarapporten frå FNs klimapanel (IPCC) som dystert bakteppe, la statsminister Erna Solberg måndag fram Høgres sju valløfte for dei neste fire åra. Kutt i klimagassutslepp er eitt av områda Høgre seier dei vil prioritere i kommande stortingsperiode. Men stans i oljeleitinga kjem ikkje på tale. – Eg trur ikkje på det som ei einsidig løysing, seier olje- og energiminister Tina Bru...

Helsedirektoratet tilrår at studentar kan teste seg ut av smittekarantene

– Hovudpoenget her er at vi tilrår å erstatte smittekarantene med regelmessig testing for dei som er nærkontaktar av smitta personar. Det er i tråd med FHIs tilråding, seier fungerande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB. I eit brev Helsedirektoratet sende til alle kommunane i landet måndag, skriv direktoratet: «Det anbefales at også elever/studenter over 18 år i videregående, høyskole og...

Studentar blir tilbodne koronavaksine i studiekommunen

Kommunar kan bestille ekstra vaksinedosar for å vaksinere studentar som kjem frå andre kommunar enn der dei studerer, skriv FHI i eit skriv, ifølgje Avisa Oslo. Dermed blir det opna, slik som tidlegare varsla, for at studentar skal tilbydast andre vaksinedose i studiekommunar, sjølv om dei ikkje er folkeregistrerte der. Det blir presisert at dei ekstra dosane ikkje blir øyremerkte...

50.000 kondom blir delte ut til fadderstyra

– Vi håpar forståinga for smittevern som følgje av pandemien, gjer at fleire ønskjer å verne seg mot seksuelt overførbare infeksjonar, seier fungerande avdelingsdirektør Kristine Hartvedt i Helsedirektoratets avdeling for barne- og ungdomshelse til VG. Hartvedt seier vidare at alle over 18 år vil ha fått tilbod om vaksine denne veka eller neste veke. – Studentar som ønskjer vaksine, vil altså...

LOs sommarpatrulje avdekte auke i talet på lovbrot mot unge tilsette

– Det er ein auke frå i fjor, seier ungdomsrådsgivar Bjarne Lagesen i LO, som viser til at tilsvarande tal i fjor var 45 prosent lovbrot. LOs sommarpatrulje kan vise til ein stor auke dei to siste åra under koronapandemien. – Eitt år med mange arbeidsledige og permitterte kan nok føre til at mange godtek dårlegare arbeidsforhold enn dei har krav...

Får ikkje læremiddel på nynorsk

– Kvifor skal ikkje nynorskelevane våre vere like mykje verdt som andre? spør rektor Viviann Midtbø. Ho er rektor ved Skavøypoll skule i Vestland fylke. I samband med fagfornyinga og ny læreplan blei det behov for nye lærebøker. Rektoren opplever at forlaga prioriterer bokmål, medan nynorskversjonane lèt vente på seg til langt ut i skuleåret. – Me bryt lova heile tida,...

Twitterkonto vil ta lesarane gjennom 22. juli 2011 – minutt for minutt

Det gjer dei ved å dele tweets frå involverte på dagen. – Akkurat no for ti år sidan, skreiv @aldriglemme på ettermiddagen 12. juli, og siterte ein tweet frå AUF i Troms om at dei gledde seg til sommarleir på Utøya. Slik byrja ein twitterkonto som vil sitere ei rekkje tweets og «livetweete» referat om hendingar frå terrorangrepa i dagane fram mot 22....

Ti år etter 22. juli: Barneombodet vil ha mindre utgreiing og meir handling mot radikalisering

Ho peikar på at ein 16-åring nyleg vart dømd til fem års fengsel for terrorførebuingar og deltaking i terrororganisasjonen IS. – Ein veit allereie mykje i dag. Mange av faktorane som fører til radikalisering, er dei same faktorane som aukar risikoen for å gjere seg skuldig i kriminalitet generelt. Utfordringa mi til politikarane er å ikkje berre greie ut og...

Då eg var 20: Erna Solberg studerte sosiologi og ville redde verda

– Eg var leiar i Bergen Unge Høgre, det var valår – det blei mykje politikk. Allereie som 20-åring spelte politikken ei stor rolle i livet til Erna Solberg. Ho tok over som partileiar i Høgre i 2004, og dei siste åtte åra har politikaren frå Bergen vore statsminister i Noreg. No er valkampen i gang, og i september får vi...

Legar krev hjelmpåbod for elsparkesyklar

Mellom april og juli har sjukehuset registrert ei dobling av sykkelrelaterte skadar samanlikna med same periode i fjor. I 2020 vart det registrert 46 skadar, i år 90, skriv NRK. Hovudgrunnen til auken er ulykker med elsparkesyklar. – Veldig mange skadar er relaterte til aktivitetar på kveld, natt og helg. Det er utruleg at det ikkje er påbod om bruk av hjelm,...