Regjeringa forlengar unntak frå fråværsreglane ut september

Svein Olav B. Langåker
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det betyr at elevar kan bruka eigenmelding eller stadfesting frå ein forelder ved fråvær av helsegrunnar.

– Så lenge covid-19 betyr at enkelte elevar ikkje skal møta på skulen, treng me unntak i fråværsreglane. Utan eigna unntaksreglar er det stor risiko for at smittevernreglene anten ikkje blir overhaldne, eller at konsekvensane for enkeltelevar blir urimelege, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Dokumentert fråvær skal ikkje førast på vitnemålet, og det skal sjåast bort frå fråværsgrensa. Unntaksregelen omfattar elevar med milde luftvegssymptom eller sjukdomskjensle, elevar i karantene eller isolasjon.

– Eg er opptatt av at elevane endeleg skal få ein så normal skulekvardag som mogleg, og at flest mogleg er fysisk på skulen. Vi veit at dette er veldig viktig både for læringa til eleven, men også for det sosiale fellesskapet som har lide under pandemien, seier Melby.

Vil redusera karantenefråvær

Regjeringa jobbar no med endringar i smittesporingsstrategien. Dette kan innebera at karantenefråværet i skulen blir redusert, men dette føreset at kommunane kan testa i samsvar med retningslinjene, og det vil framleis vera fråvær knytt til både karantene, testing og symptom.

–  Vi følgjer situasjonen nøye fram mot trinn fire i gjenopninga. Vi vurderer heile tida om fråværsreglane er tilpassa den kvardagen og smittesituasjonen elevane våre står i. I løpet av denne veka har alle over 18 år fått tilbod om første vaksinedose. Ein vaksinedose vernar godt mot sjukdom, men det er framleis viktig at vi held avstand, vaskar hendene og held oss heime viss vi er sjuke, seier kunnskaps- og integreringsministeren.

Skulane har plikt til å følgja opp

Elever som ikkje kan delta i undervisninga på skulen, men som ikkje er sjuke, har framleis plikt til å delta i opplæringa heimefrå. Elevar som får opplæring heime, blir til stades sedde på som i opplæringa. I slike tilfelle blir det førte ikkje fråvær. Det er viktig at elevane får den opplæringa dei skal ha, og at lærarane får eit godt nok grunnlag for å setja karakter ved slutten av skuleåret.

– No byrjar vi endeleg å sjå slutten på denne pandemien og eg er utruleg glad for at dei aller fleste elevane no byrjar eit skuleår der dei vil vera fysisk på skulen mesteparten av tida. Likevel vil eg minna om at skulane framleis har ei plikt til å finna gode løysingar som sikrar at elevane får det opplæringstilbodet dei har rett på uansett om dei er heime eller fysisk på skulen, seier Melby.

LES OGSÅ: 14.000 unge har slutta med fotball under pandemien

Illustrasjonsfoto. Foto: Ørn E. Borgen / NTB / NPK

Fakta: Fråværsgrensa

Slik er fråværsgrensa til vanleg:

• I vidaregåande skule skal elevar ikkje få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i eit fag dersom dei går over fråværsgrensa.

• Fråværsgrensa er på 10 prosent av årstimetalet i faget, men rektor kan bruka skjønn opp til 15 prosent dersom fråværsgrunnen gjer det klart urimeleg at grensa skal gjelda. Visse typar dokumentert fråvær kan haldast utanom fråværsgrensa.

• Til vanleg skal fråvær av helsegrunner ikkje telja på fråværsgrensa dersom eleven har dokumentasjon frå lege eller annan relevant fagperson.

Unntaksreglar:

• Skuleåret 2020–2021 gjaldt det unntaksreglar for fråvær av helsegrunner frå og med 24. august og ut skuleåret. Unntaket gjekk ut på at det ved alt fråvær av helsegrunnar var tilstrekkeleg dokumentasjon med egenmelding for myndige elevar og foreldrebekreftelse for dei under 18 år. Fråvær av helsegrunnar skulle dessutan ikkje førast på vitnemål og kompetansebevis. Fråvær av helsegrunnar inkluderer òg covid-19-relatert fråvær som testing og karantene.

• Dette blir no forlengt ut september 2021.