Åtvarar mot mangel på helsesjukepleiarar – fleire brukar fritida si på å følgja opp elevar

Svein Olav B. Langåker
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Det er fleire kommunar som manglar forståing for korleis me jobbar, seier leiar i Landsgruppa for helsesjukepleiarar, Ann Karin Swang.

I ein ny rapport frå SINTEF, kjem det fram at eit stort fleirtal av helsesjukepleiarane slit med for dårleg tid til oppgåvene sine. Rapporten tilrår staten å laga nye normtal for skulehelsetenesta som tar omsyn til at skulehelsetenesta har fått fleire nye lovpålagde oppgåver.

Landsgruppa for helsesjukepleiarar representerer 4000 helsesjukepleiarar i Noreg.

– Vond sirkel

Leiaren meiner skulehelsetenesta har hamna i ein vond sirkel som skuldast at det blir utdanna for få helsesjukepleiarar.

– Kommunane får ikkje tak i nok helsesjukepleiarar. Særleg i nord og i distrikta slit ein med å få tak i folk, seier ho.

Ifølgje ei undersøking der Framtida.no har spurt elevrådsleiarane på vidaregåande skular, er flest misnøgde med tilgjengelegheita til skulehelsetenesta i nord.

Landsgruppa for helsesjukepleiarar meiner regjeringa må sørgja for at det blir utdanna fleire helsesjukepleiarar og at det blir laga til ei masterutdanning for å utdanna fleire helsesjukepleiarar.

Redda fleire liv – på fritida

Ann Karin Swang fortel òg at fleire kommunar har omdisponert helsesjukepleiarane sine til andre oppgåver i koronatida.

Ho fortel at fleire helsesjukepleiarar har blitt nekta å vera på skulen under nedstengingane og åtvarar mot omdisponera ressursane til skulehelsetenesta under korona.

– Det veldig mange dedikerte helsesjukepleiarar som gjer det dei kan i denne tida, og eg veit om fleire som har brukt fritida si til å følgja opp sårbare elevar som slit. Eg tenkjer at det har berga ein del liv, seier ho.


Kongsbakken vidaregåande skule i Tromsø fekk kutta i skulehelsetenesta si i haust. Foto: Bernt Rostad, CC BY 2.0-lisens og Elevorganisasjonen

Rapport om helsesjukepleiarar i skulehelsetenesta og helsestasjonar

  • 29 % er litt eller heilt einige i at dei opplever å ha tilstrekkeleg tid til å få gjort dei oppgåvene som må gjerast.
  • 84 % er litt eller heilt einige i at dei må la vera å gjera oppgåver i løpet av ei veke fordi dei ikkje har tid
  • 43 % er litt eller heilt einige i at dei har tid til å gjennomføra alle lovpålagde oppgåver
  • 291 helsesjukepleiarar svara på undersøkinga til SINTEF Digital. Les rapporten her!