FHI-direktør: Ikkje uventa at smitten har auka blant ungdom

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I den første veka i november var det eit kraftig smittehopp blant unge frå 13 til 19 år. Gjennom veka testa 592 tenåringar positivt for koronavirus – ein auke på 193 smittetilfelle eller 75 prosent frå veka før.

Totalt vart det meldt 1.620 tilfelle blant unge frå 13 til 19 år frå starten av utbrotet til 31. oktober.

Lite testa i vår

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet trekker fram at tenåringane vart lite testa i vår, og at tala derfor ikkje kan samanliknast direkte.

Det som er det interessante spørsmålet, er kor mykje smitte som skjer på skulane, og kor mykje som skjer i heimen, meiner han.

– Det vi veit, er at den største delen er smitta utanfor skulen, men det føregår også noko smitte i skulemiljøet, og det har vore nokre utbrot knytte til skular. Vi kan ikkje underslå at smitte skjer blant elevar i skulesamanheng, seier Forland til NTB.

Mest smitte blant dei eldste tenåringane

Epidemien så langt har vist at barn og unge i lita grad blir sjuke, og at dei ikkje driv epidemien vidare i like stor grad som andre aldersgrupper. Men når det gjeld dei eldste tenåringane, går kurva oppover, ifølgje FHI-toppen.

– Det går særleg oppover når du kjem opp i vidaregåande og blant dei eldste blant dei som går der. Då er det tydelegvis noko som skjer òg med kor smittsamt dette viruset er. Dei nærmar seg eit vaksennivå, seier Forland.

Dette ser ein òg på smittetala. Det er ikkje blant 13-åringane det er mest smitta. Det er 17-, 18- og 19-åringane som trekkjer tala opp.

– Dei har ei anna form for samvær, som vi no prøver å stoppe med mindre sosial kontakt. Det er kjæresteriar, drikking av dei same flaskene og åtferd som er meir vanleg i eldre ungdomsår enn i yngre ungdomsår.

Forland peikar vidare på at det akkurat no er litt mindre restriksjonar for barn og unge enn det er for vaksne.

– Det er derfor ikkje heilt uventa at ein kan få viss auke i denne aldersgruppa.

Truleg lite smitte frå skule

– Forstår eg det riktig at FHI ikkje er bekymra over auken i denne aldersgruppa?

– No må eg finne riktig ord. Vi er bekymra for heile situasjonen – i både vaksen alder, ungdomsår og ikkje minst for å få viruset inn i sjukeheim og institusjonar, seier fagdirektøren.

– Det vi ser blant dei unge, er ei slags avspegling av at den generelle smitten i samfunnet har vorte større. Dermed er det naturleg at også fleire ungdommar ber med seg smitten inn i skulen. Det er òg eit spørsmål om måten å vere saman på i klassar og kohortar, blir praktisert strengt nok, seier han.

Det har likevel ikkje vore nokon særskilt smitteopphoping blant lærarar, noko som tyder på at smittespreiing på skulane ikkje er spesielt utbreidd.

– Det er eit uttrykk for at det ikkje føregår mykje smitte i skulesituasjon. Dei fleste lærarane og elevar som ein har funne smitte hos, har stort sett pådrege seg smitte utanom skulesituasjonen.

generasjon korona Mathea Onarheim Grønnevik (15), Håvard Folgerødholm (15), Jonatan Furnes (14), Edith Nilsen Ådnanes (15) og Ylva Våge Bjørklund (14) er elevar på Bremnes ungdomsskule og har spelt inn små videoar om koronatida.

Frå venstre: Mathea Onarheim Grønnevik (15), Håvard Folgerø-Holm (15), Jonatan Furnes (14), Edith Nilsen Ådnanes (15) og Ylva Våge Bjørklund (14) er elevar på Bremnes ungdomsskule og har spelt inn små videoar om koronatida. Foto: Svein Olav B. Langåker