Har dine lokalpolitikarar planen klar for korleis dei skal møte klimautfordringane og ta vare på miljøet? Sjekk om lokalpartia dine vil gjennomføre desse tiltaka.
Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom
Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom

Saka stod først publisert hjå Natur og Ungdom og er sett om til nynorsk av Framtida.no. 

9. september er det kommune- og fylkestingsval i Noreg. Politikarane som vert valde kjem til å fatte mange vedtak som får mykje å seie for om vi klarar å ta vare på miljøet eller ikkje. Miljøproblema er spreidde over heile landet og løysingane er ofte lokale.

Har dine lokalpolitikarar planen klar?

Her er ei rekkje tiltak som kan gjennomførast i din kommune/ditt fylke, som du kan sjekke om partia som stiller til val vil gjennomføre eller ikkje.

Offentlege innkjøp

 • Still krav til fossilfrie anleggsplassar
 • Still krav til utsleppsfri kollektivtransport i alle nye buss- og ferjeanbod
 • Still krav til fossilfri varelevering og transporttenester
 • Still krav til ikkje-fossil material- og energibruk
 • Minst 30 prosent miljøvekting i alle anbod (dette er vedtatt av Stortinget)

Visste du at berre 1 av 5 kommunar følgjer miljøkrav i anbod? Det syner svara frå Framtida.no si klimaundersøking. – Dette er ikkje bra nok, svara statssekretæren i Klima- og miljødepartementet.

Atle Hamar (V) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: KLD

Samferdsel

 • Fleire sykkelstiar
 • Innføring eller vidareføring av ordning med bysyklar
 • Bilfrie gater i sentrum
 • Færre parkeringsplassar i sentrum, eller parkeringsavgifter
 • Fleire kollektivavgangar
 • Billegare billettprisar
 • Etablere ladestasjonar for elbil på for eksempel offentlege parkeringsplassar, gateparkeringar og burettslag
 • Skifte ut alle kommunen sine køyretøy til elbilar eller hydrogenbilar
 • Stille krav til lading på alle nybygg, arbeidsplassar og varehandlar
 • Prioritere utsleppsfrie bilar og elbildeling i parkeringspolitikken
 • Etablere energistasjonar med hurtiglading, hydrogen og biodrivstoff
 • Gje utsleppsfrie bilar fordelar, maks halv sats på parkeringsplassar, bompengar og ferjer
 • Innføre null- og lågutsleppssoner for all transport i sentrale område
 • Stille krav om utsleppsfrie drosjar
 • Etablere ladestrøm for skil, miljødifferensierte hamneavgifter og utsleppsfri hamnedrift
 • Avgrense cruisetrafikken med eit makstal på anløp per dag

Les også om Overhalla kommune der 70 prosent av kommunale bilar er elbilar: – Oppsiktsvekkande at ikkje fleire satsar 

elbil
Ordførar Per Olav Tyldum (t.h.) saman med Jens Himo Vold (t.v.) og Trond Andre Geving (midten). Foto: Overhalla kommune

Bygg

 • Solceller på taket av kommunale bygg, smart energistyring og ladeløysingar
 • Miljøvenleg oppvarming av kommunale bygg
 • Nye kommunale bygg skal vere plusshus
 • Fase ut fossil oppvarming i eigne bygg og fjernvarme
 • Rehabilitere eksisterande bygg til plusshus
 • Inngå leigekontrakter for alle kommunen sine leigeforhold med krav om energiklasse A
 • Oppgradere energistandarden i eigne bygg med mål om passivhusnivå
 • Droppe bustadbygging på matjord. Heller fortette langs kollektivaksar og i sentrum

Visste du at 1 av 9 kommunar har byrja med solenergi? – Krav til plusshus gjer at mange kommunar må tenkja på solenergi

Brynseng skole i Oslo har fått eit av landets største fasadeintegrerte solcelleanlegg, på over 1000 kvadratmeter. Det er venta at anlegget får ein energiproduksjon på 105 000 kWt per år. Foto: Undervisningsbygg

Nærmiljø

 • Bikubar og grøne tak på kommunale bygg
 • Dyrkeprosjekt i kommunen, gjerne som ein del av arbeidstrening for ungdom som har falle utanfor skule og jobb
 • Fleire mogelegheiter for kjeldesortering
 • Benkar rundt grøntareal for å sikre at areala vert nytta meir
 • Innovasjonsdag for skuleelevar der dei skal lære om grøn energi
 • Verne lokale natur- og friluftsområde mot nedbygging

Har du fått med deg at elevane på Firda Vidaregåande Skule kan velje klima- og miljøfag? – Burde vere eit fellesfag som alle elevar fekk, på linje med norsk

I dette faget har dei ingen lærebøker. I staden for følgjer elevane klimadiskursen gjennom artiklar på nett og held seg såleis oppdaterte. Foto: Bente Kjøllesdal

Anna

 • Sørge for god kjeldesortering for innbyggjarane, bedrifter og kommunen/fylkeskommunen. Mellom anna må plast materialgjenvinnast, og matavfall/avløp kan gå til biogass og biogjødsel
 • Legge til rette for produksjon av biodrivstoff frå lokalt avfall
 • Fleire vegetaralternativ i offentlege kantiner

Les også: Nesten ingen kommunar vil kutta i kjøttet: – Overraskande at dette ikkje søkk inn

Det er svært få norske kommunar som har redusert bruken av kjøtt i kommunale kantiner. Foto: Yelp Inc./Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
Oppdatert: tysdag 3. september 2019 08.28
ANNONSE