Elektrobransjen fryktar A- og B-lag blant lærlingar

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I forslag til statsbudsjett til neste år foreslår Kunnskapsdepartementet å bruke 150 millionar kroner i eit nytt tilskot for yrkesfagelevar som ikkje får læreplass i bedrift. Dei skal få eit forsterka og forbetra tilbod for å ta fagbrev som elev på skulen.

Departementet skriv at covid-19-pandemien truleg vil gjere utfordringa med å skaffe læreplass større. Forslaget tek utgangspunkt i at 1.000 elevar i kvart kull får eit slikt tilbod.

Dette bekymrar NHO-foreininga Nelfo, som mellom anna organiserer elektro-, ekom- og heisbedrifter. Dei fryktar ordninga vil føre til eit A- og B-lag blant lærlingane i framtida.

– VG3 i skule er ikkje ei ny ordning, men ei nødløysing for dei som har søkt, men ikkje fått læreplass. Med regjeringsforslaget bevegar dette seg mot ei permanent ordning der elevane fullfører yrkesfagutdanninga si i skulen, seier Ove Guttormsen, administrerande direktør i Nelfo til NTB.

– B-fagbrev

Jan Olav Andersen, forbundsleiar i EL og IT Forbundet, deler bekymringa.

– Fagbrev utan læretid blir verdsett som eit B-fagbrev i bransjen, og det er vanskelegare for desse elevane på arbeidsmarknaden, seier han.

Dei to organisasjonane meiner eit fagbrev gjennomført i skule ikkje er like bra som eit fagbrev gjennomført i bedrift fordi skulen ikkje kan gi ein like allsidig opplæring som i godkjende lærebedrifter.

– Trussel mot lærlingordning

Dei to organisasjonane fryktar at tilbodet over tid kan true heile lærlingordninga og føre til at fleire verksemder droppar å ta inn lærlingar for heller å la det offentleg stå for heile finansieringa av opplæringa.

Dei fryktar òg at fleire elevar vil sjå ordninga som ein snarveg til fagbrev og bruke det som ein raskare veg inn mot enkelte høgare yrkesfaglege utdanningar eller yrkesfaglærarutdanninga.

Bransjen meiner regjeringa heller burde brukt dei 150 millionane på å rekruttere fleire lærebedrifter, styrkje ressursane i skulane til å førebu svakare elevar for læreplass, og dessutan tiltak som gir fleire oppdrag til norsk byggjebransje for å skape fleire jobbar.

Mange utan læreplass

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen (V), seier pengane skal sikre at elevar som ikkje får læreplass, får fullført studiet.

Ho peikar på at det kvart år er mange elevar som står utan læreplass. I fjor var det 6.300 søkjarar som stod utan plass ved utgangen av året.

– Mange av desse er 17-åringar som elles risikerer å hamne i utanforskap og på Nav i svært ung alder, seier ho.

Ho seier det er ei brei semje om at dagens fagbrev som elev ikkje har god nok kvalitet. Tilbodet skal no mellom anna vare lengre.

– Det er viktig å understreke at elevar som deltek i fagbrev som elev-ordninga, møter same krav til sluttkompetanse når dei skal ta fag- og sveineprøva som dei som er ute i lærebedrift. Eit tilbod med berre opplæring på skulen vil ikkje gi god nok opplæring. Derfor vil regjeringa at tilbodet skal ha eit så stort innslag av praksisopplæring i bedrift som mogleg, skriv ho i ein e-post til NTB.

Kollasj laga av framtida.no. Bilete frå Unsplash (Tim Mossholder, Delila Ziebart, NeONBRAND, Jon Tyson, 金 运 og Sincerely Media).