ANNONSE
ANNONSE
Framsida SAMFUNN Betre seint enn aldri

Betre seint enn aldri

Illustrasjonfoto: Filmweb. Portrettfoto: Privat.

Betre seint enn aldri

«Ingen born skal verte diskriminerte. Likevel er det ei gruppe born i samfunnet som ikkje får den omsorga og hjelpa dei treng i kvardagen», skriv Isaac Elstad Røssnes frå Follo Press.
Isaac Elstad Røssnes, medlem i Follo PRESS
Isaac Elstad Røssnes, medlem i Follo PRESS

Ingen born skal verte diskriminerte. Likevel er det ei gruppe born i samfunnet som ikkje får den omsorga og hjelpa dei treng i kvardagen. Over tid har desse borna vorte gløymde, nedprioriterte og systematisk diskriminerte.

Barnevernet si oppgåve er å ivareta alle born og sørgje for at dei har det bra. Fram til 2008 hadde Utlendingsdirektoratet ansvar for alle asylsøkjande born i Noreg sjølv om omsorga som vart gitt til born under UDI ikkje var tilrettelagt for born. Dette vart endra i 2008, men berre for born under 15 år. Utvidinga som skulle sikre at også born mellom 15 og 18 år vart tekne hand om av barnevernet skulle komme allereie året etter, men denne gruppa born venter framleis.

Over tid har desse borna vorte gløymde, nedprioriterte og systematisk diskriminierte

Å skilje mellom born over og under 15 år og deira omsorgsbehov er forskjellsbehandling av born. Born over 15 år har like stort behov for støtte og omsorg. Desse borna har ofte store traumer knytt til flukta. Dei er i risikogruppa for psykiske lidingar og har det vanskeleg med å verte integrerte.

Det er heilt avgjerande at born har personale rundt seg med kompetanse til å støtte dei gjennom tøffe perioder.

Det har vore mange argument for kvifor det er berre dei under 15 år som har vorte omfatta av Barnevernet. Mellom anna har politikarane meint at det skuldast at det er ei svært samansett gruppe, som har forskjellige omsorgsbehov. Den eigentlege grunnen er at dei utgjer den billigaste gruppa sidan majoriteten av einslege mindreårige asylsøkarar er mellom 15 og 18 år.

Berre i løpet av første halvdel av 2018 har Noreg fått tilbakemeldingar frå tre FN-komitear for den dårlege behandlinga av asylborn, høvesvis FN sin barnekomité, FN sin menneskerettskomité og FN sin torturkomité.

Kor mange tilbakemeldingar må vi få før vi tek born sine rettar på alvor?

Vi meiner at nok er nok. No må politikarane ta grep.

Alle menneske under 18 år vert rekna som born etter barnekonvensjonen til FN, og har difor rett på tilstrekkeleg omsorg og personale med kompetanse dersom dei ikkje har familiemiljø. Denne gruppa har vorte systematisk diskriminert i 13 år. Det er på tide at politikarane våre tek ansvar og innfrir alle born sine rettar. Vi kan ikkje godta at born vert forskjellsbehandla basert på om dei har asylbakgrunn eller ikkje.

Vi meiner at nok er nok. No må politikarane ta grep. Diskriminering skulle ha teke slutt for lenge sidan, men det er betre seint enn aldri.

LES OGSÅ

MEIR FRÅ ADMIN

ANNONSE