Barn og unge meiner politikarane gjer for lite for å takla klimakrisa: – Krystallklar og knusande dom

Dei aller fleste barn og unge i Noreg er misfornøgde med korleis politikarane tek tak i klimakrisa. Det kjem klinkande klart fram i ei undersøking.

Marte Husabø
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Det er på ingen måte optimistiske tal som blir lagt fram i rapporten, men det er god grunn til at barna svarar som dei gjer. Sjølv om me har visst om problema dei siste 40 åra, har det framleis ikkje skjedd noko drastisk og radikalt, som må til viss me skal løyse klimakrisa.

Det seier Emanuel Smári Nielsen (15). Han er miljøagent, og har det siste året vore leiar for Barnas klimapanel. Dei er eit demokratisk valt panel, som er sett saman av åtte barn og unge frå heile landet.

– Me fungerer som eit talerøyr inn mot politikarane og dei som bestemmer i Noreg, slik at barn gjennom oss skal få moglegheit til å bli høyrde, seier Emanuel.

Og nettopp det er det svært få barn og unge som føler at dei blir.

Emanuel Nielsen i Barnas Klimapanel heldt appel under klimademonstrasjon en framføre Stortinget 1. oktober 2021. Foto: Birgitte Vågnes Bakken

– Grunnlag for å vera pessimistisk

I ei undersøking gjort av Redd Barna og Miljøagentane, kjem det fram at 17 prosent føler dei blir høyrde og tatt på alvor av dei som bestemmer.

1 av 4 svarar at dei trur at verda kjem til å greia å løysa klimakrisa. Emanuel er ikkje overraska over resultatet, og skildrar dei unge som ein lite framtidsoptimistisk generasjon.

– Klimademonstrasjonane med Greta Thunberg i spissen, og heilt konkrete tal og grafar som i denne undersøkinga, viser at barn ikkje er fornøgde. Dette er ein krystallklar og knusande dom, seier han.

Klimabrølet 30. august 2019. Foto: Ingvild Eide Leirfall

Leiaren av Barnas klimapanel trur pessimismen kjem frå at utviklinga går alt for sakte.

– Det som går framover, går med museskritt. Akkurat no ser det ikkje ut som me vil nå 1,5 gradersmålet. Det er alvorleg, for til og med det er ein klode me ikkje vil kjenna att.

Emanuel Smári Nielsen (15) er miljøagent og leiar av Barnas klimapanel. Foto: Miljøagentane/Wanda Nordstrøm

Får lyst til å gjera noko

Barn og unge i Noreg høyrer på det forskarane seier, og Emmanuel oppfordrar politikarane til å gjera det same. Han meiner rapportane klart viser at me treng handling og tiltak.

– Me sit på løysinga, og i Noreg har me pengane til å gjennomføra det også. Det er berre viljen som manglar, og den viljen har barn og unge! Men me har ikkje inntrykket av at politikarane har han, seier han.

Emanuel har stor forståing for at mange er uroa for framtida, for det er han også. Det er skremmande, og vanskeleg å vera optimist. Likevel meiner han at det er viktig å tenkja på at det framleis finst håp.

– Det dei fleste barna seier når dei får situasjonen framlagt, er at dei får lyst til å gjera noko. Håpet ligg der, og det gjer også driven og viljen. Viss me får samla oss rundt dette, er eg sikker på at det går heilt fint. Det kan uansett ikkje bli betre enn viss alle gjer sitt beste.


Les også: Klima, pandemi, terror, atomvåpen: – Ekstremt akutt å adressere korleis vi handterer risiko generelt, og endring spesielt

Foto: Annie Spratt, Jan Baborak, Mike Erskine, Chris Leboutillier, Fabien Maurin, Mika Baumeister/ Unsplash. Kollasj: Framtida.no

Redd Barna og Miljøagentene si klimaundersøking

  • Undersøkinga er gjennomført av Opinion på vegner av Redd Barna og Miljøagentane.
  • 1039 barn og unge i alderen 8–19 år har svart på ei rekkje spørsmål om deira forhold til klima- og miljøendringar.
  • Alle landsdelar er representert.
  • Mellom anna kjem det fram at 1 av 4 trur at verda vil klare å løyse klima- og miljøproblema.
  • 14 prosent meiner at politikarane gjer nok for å løysa problema
  • Under 1 av 5 meiner dei har moglegheit til å påverka politikarane.
  • Jentene er meir påverka, engasjert og bekymra enn gutane.
  • Det som er viktigast for flest, er å stoppa plastforsøplinga i naturen.