Krig fortrengjer miljø som den største bekymringa blant unge

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det viser ei spørjeundersøking blant unge i alderen 15–29 år som Opinion har gjort i samband med NHOs årskonferanse torsdag.

Undersøkinga viser at seks av ti unge, 63 prosent, no bekymrar seg for krig og uro i verda, ein signifikant auke samanlikna med tidlegare år.

Samtidig aukar pessimismen blant dei unge:

  • 65 prosent av dei spurde trur tilstanden til planeten vil bli verre dei neste ti åra
  • 50 prosent av dei spurde trur at deira generasjon får det dårlegare enn den førre
  • 47 prosent av dei spurde trur dei økonomiske forskjellane mellom folk vil bli verre dei neste ti åra

Almlid: – Forferdeleg å sjå

NHO-sjef Ole Erik Almlid meiner tala er urovekkjande. Men at krig stig på bekymringslista etter Russlands invasjon av Ukraina, overraskar han ikkje.

– Eg var ungdom mot slutten av den kalde krigen og veit kva ein slik type frykt betyr for ein generasjon. Vi opplevde plutseleg optimisme igjen då Berlinmuren fall, men no er bekymringa tilbake. Dei aller fleste hadde nok håpa at vi skulle sleppe å komme dit, seier Almlid til NTB.

NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid meiner funna i årets ungdomsundersøking er bekymringsfulle. Spørjeundersøkinga viser at pessimismen har auka blant unge i alderen 15–29 år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Desse spørsmåla blir no eit hovudtema på årskonferansen, lovar han.

– Det er forferdeleg å sjå at fleire enn før trur at tilstanden til planeten kjem til å vere verre om ti år enn i dag, og halvparten av dei unge svarer at dei trur deira generasjon får det verre enn min generasjon. Det er ei stor utfordring for oss som kan gjere noko med det.

Miljøbekymringa redusert

Resultata betyr at krig og uro i verda har overteke som den enkeltsaka som bekymrar unge aller mest.

I tilsvarande undersøkingar i 2020 og 2021 var det øydelegging av natur og miljø som låg øvst på bekymringslista, med klimaendringar som sak nummer to. Desse bekymringane har no falle til høvesvis 2.- og 3.-plass på lista.

Medan 72 prosent av dei spurde i 2020 sa at dei bekymra seg for øydelegging av natur og miljø, svarte berre 61 prosent det same i år. For klimaendringar har andelen bekymra falle frå 65 prosent i 2020 til 58 prosent i år.

Mindre tru på samarbeid

Eit anna spørsmål i spørjeundersøkinga er korleis dei unge ser på internasjonalt samarbeid. Her er resultata sprikande, og færre enn før meiner det trengst meir samarbeid mellom land for å løyse globale utfordringar.

Samtidig meiner berre 20 at Noreg bør bli ein del av EU.

Almlid er for sin del klar på at internasjonalt samarbeid må vere ein viktig del av svaret på bekymringane til dei unge.

Som døme framhevar han EU og EØS-samarbeidet, Nato og klimasamarbeid internasjonalt.

– Vi kan ikkje løyse alt. Men det vi kan gjere, må vi gjere. Og då må vi gjere det i eit perspektiv med internasjonalt samarbeid, seier NHO-sjefen.


Jens Håkon Birkeland, landsstyremedlem i Unge Venstre, meiner det er på tide med ei ny folkerøysting om EU. Foto: Magnus Hundvin (Unge Venstre)