Færre slutta på VGS under pandemien

3 prosent av elevane på vidaregåande skule slutta det førre skuleåret. Det er like mange som året før, og færre enn dei førre åra.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Talet på elevar som sluttar i vidaregåande opplæring, har aldri vore lågare enn dei to siste åra, ifølgje Utdanningsdirektoratet.

Fråfallet er størst på yrkesfag, der 5,1 prosent av elevane slutta i skuleåret. På studieførebuande var talet 1,8 prosent.

Flest elevar sluttar på frisør, blomstrar, interiør og eksponeringsdesign, medan færrast sluttar på idrettsfag, viser tala direktoratet la fram tysdag.

Gutar sluttar i større grad enn jenter på alle trinn, medan jenter sluttar i større grad enn gutar i utdanningsprogram med stor overvekt av gutar.

Det er òg geografiske forskjellar i tala. I Oslo droppar berre 1,8 prosent av elevane ut av vidaregåande, medan talet for Troms og Finnmark er 4,1.


Foto: Scott Webb/Unsplash