Auke i bustadkøen: NSO etterlyser politisk vilje for å få fleire studentbustader

Svein Olav B. Langåker
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Over 12 000 studentar har fått studentbustad i år, men endå fleire står framleis i kø. Det blir løyvd pengar til å bygga nye studentbustader kvart år, men dekningsgrada står på staden kvil, seier leiar av Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund i ei pressemelding frå Samskipnadsrådet.

Norsk studentorganisasjon (NSO) har eit mål om at minst 20 prosent av studentane skal ha moglegheit til å bu i ein studentbustad. Årets studentbustadundersøking viser at Noreg manglar 14 342 studentbustader for å nå dette målet, og at 53 690 fleire studentar står utan tilgang til studentbustad i 2021 enn i 2011.

– Eit overveldande fleirtal av studentane blir pressa ut på den private bustadmarknaden. Me treng politisk vilje for å auka dekningsgrada av studentbustader og betra studentane sine buvilkår, understrekar Tuva Todnem Lund.

Studentar i kø

Det er fleire studentar som ønsker å bu i ein studentbustad, enn det er ledige studentbustader. Per 2. august står 16.362 studentar på venteliste. På same tid i fjor var talet 12.810. Auken må sjåast i samanheng med at fleire studentar har fått tilbod om studieplass, og at Noreg i større grad er opna for internasjonale studentar i år.

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) seier at det aldri før har vore bygd fleire studentbustader enn no.

– Det har vore ei viktig prioritering frå regjeringa s side saman med å auka studietrygda. Det skal vi fortsetja med i åra framover, men då er vi òg avhengig av at kommunane er flinke til å regulera tomter og speler på lag med dei som bygger bustader til studentar, seier han i ei pressemelding.

Fleire vil få tilbod

Samskipnadsrådet har undersøkt situasjonen i alle landets 14 studentsamskipnader.

– Det er framleis studentsamskipnader som har ledige hyblar, så fleire av dei som står i kø vil få tilbod om studentbustad. Det er veldig hyggeleg å sjå at så mange studentar ønsker å bu i studentbustader, så skal me jobba vidare for at endå fleire skal få moglegheita, seier styreleiar i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.


Illustrasjon: Linn Isabel Eielsen