Studie: Den psykiske og fysiske helsa til studentane er forverra

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Årets resultat frå Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) blir presentert digitalt måndag. Dette er ei tilleggsundersøking til SHoT for å sjå spesielt på effektane av pandemien på kvardagen og trivselen til studentane. Meir enn 62.000 studentar har delteke i vurderinga av eiga helse.

Delen som seier dei slit med alvorlege psykiske plager, har auka frå 32 prosent i 2018 til 48 prosent i 2021.

Delen som seier dei saknar nokon å vere saman med, føler seg utanfor eller isolert, er auka frå 30 prosent i 2018 til 54 prosent i 2021.

Det er òg ein markant nedgang i vurderinga av eiga fysisk helse. I 2018 sa 79 prosent av studentane at dei hadde god fysisk helse. No seier 68 prosent det same.

Aukar meir enn før

Kari-Jussie Lønning har leia arbeidet med Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) 2021. Foto: Unni Irmelin Kvam, SiO

– Stengde campus, mindre rørsle og stengde treningssenter kan sjå ut til å ha påverka store delar av helsa til studentane, både den psykiske og den fysiske, seier leiar for SHoT 2021, Kari-Jussie Lønning, i ei pressemelding.

Det har vore ein generell auke i psykiske plager blant studentar dei siste ti åra.

– Auken i tilleggsundersøkinga er større enn tidlegare. Det må takast på største alvor, seier Lønning.

Manglande kontakt med medstudentar og mindre engasjerande forelesingar blir oppgitt som dei største utfordringane. Rundt halvparten seier i svara sine at meir enn 80 prosent av undervisninga har vore digital.

Heile sju av ti vurderer den digitale undervisninga som dårlegare eller mykje dårlegare enn tradisjonell undervisning. Åtte av ti seier den største utfordringa er mangel på kontakt med medstudentar og faglærar. Det er særleg dei yngste studentane som slit.

Sjølvmordstankar

I undersøkinga oppgir 19 prosent å ha søkt hjelp for psykiske plager det siste året.

Det er nesten like mange som oppgir å ha ei psykisk liding, som 18 prosent seier dei har. 12 prosent av studentane seier dei lir av depresjon, medan 11 prosent lir av angst.

Ifølgje undersøkinga er sjølvmeldt omfang av sjølvskading og sjølvmordstankar høgt. Éin av fem svarer at dei har skadd seg sjølv med vilje, men det blir ikkje oppgitt kva som blir lagt i omgrepet sjølvskading i denne samanhengen.

Delen som seier dei har sjølvmordstankar, er nesten dobla sidan 2010; frå 8 prosent då til 15 prosent i 2021. 4 prosent oppgir å ha prøvd å ta sitt eige liv.


Caroline Clausen. Foto: Privat

Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT)

  • Helse- og trivselsundersøkinga til studentane (SHoT) er Noregs største undersøking av helsa og trivselen til studentar.
  • Undersøkinga kartlegg føresetnader og rammevilkår for læringa og meistringa til studentane.
  • Hovudføremålet er å belyse psykososiale forhold og korleis desse påverkar studiesituasjonen og kvardagen elles.
  • I 2021 er det gjennomført ei tilleggsundersøking for å sjå korleis situasjonen og kvardagen til studentane har endra seg under dei strenge reglane gjennom pandemien.
  • I tilleggsundersøkinga i 2021 svarte 62.498 studentar på spørsmåla.

Kjelde: Helsa og trivselsundersøkinga til studentane (SHoT) 2021