108 ordførarar krev nynorsk for skuleelevane sine på Google

Svein Olav B. Langåker
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Kvart år byrjar mellom 7 000 og 8 000 førsteklassingar med nynorsk som opplæringsspråk i norsk skule. Det er over 90 000 i grunnopplæringa.

Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V). Foto: Jo Straube / Venstre

– Det er viktig for oss, som ordførarar, at desse barna skal ha like høve til å bli trygge på språket sitt og digitale ferdigheiter som andre elevar i norsk skule, seier ordførar i Stad Alfred Bjørlo i pressemeldinga.

I ei undersøking Framtida.no gjennomførte i fjor, svara fire av fem lærarar ved nynorske skular at klassen deira må bruka digitale ressursar på bokmål minst éin gong i veka – sjølv om dei kunne ønskt dei var på nynorsk.

Bergen og Stavanger støttar kravet

Blant dei 108 ordførarane som støttar oppropet er bergensordførar Marte Mjøs Persen, Stavangerordførar Kari Nessa Nordtun og fleire andre frå språknøytrale kommunar og nynorskkommunar.

Saman krev dei at Google har eigne språkversjonar for nynorsk av programvare og appar på:

  • G Suite for utdanning, inkludert program for tekstbehandling, rekneark, presentasjonar, kalender, videomøte og e-post
  • Google Chromebook
  • Google Classroom
  • Nynorsk rettskrivingsprogram

LES OGSÅ: Elevorganisasjonen: – Viktig at kommunane torer å investere i digitale læremiddel

Ber Google om å støtta nynorskelevane

Google er éin av to store aktørar for digital infrastruktur i grunnskulen og vidaregåande opplæring.

– Dessverre tilbyr ikkje Google nynorskversjonar av program og appar eller tilfredsstillande nynorske rettskrivingsprogram. Me vil med dette brevet oppmoda Google til å gjera det mogleg for skulane å bruka tilboda som dei tilbyd, og samstundes støtta opp om nynorskelevane, seier Alfred Bjørlo.

Initiativet til brevet er teke av mållaga i Ørsta, Volda, Stranda og Ulstein. Nynorsk kultursentrum, Noregs Mållag, Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa har samarbeidd om å organisera oppropet.

Andrea Lewis Åkerman er fungerande kommunikasjonssjef i Google Norge. Foto: Google

Dei bed Google om eit samarbeid for å få nynorsk på plass i den digitale infrastukturen for skulen.

Google: – Kan ikkje auke støtta for nynorsk

Andrea Lewis Åkerman, fungerande kommunikasjonssjef i Google Norge, skriv dette i ein epost til Framtida.no tysdag ettermiddag.

– Når det gjeld verktøya me tilbyr som ein del av G Suite for utdanning, kan me for augneblinken ikkje auka støtta for nynorsk.


LES OGSÅ: Mållaget krev at nynorsken blir sikra i digitale læremiddel

Leiar Peder Lofnes Hauge i Noregs Mållag. Foto: Jannica Luoto / Noregs Mållag