Skular kan stengje på gult nivå – barneombodet reagerer

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Måndag trødde ei ny forskrift i kraft som gir skular moglegheit til å ta i bruk heimeskule, òg når smittevernnivået er på gult. Systemet skal gjelde på sida av det såkalla trafikklyssystemet.

– Opninga, slik departementet har grunngitt henne, verkar verken som nødvendig eller forholdsmessig. Regjeringa har ikkje gjort den forholdsmessigheitsvurderinga som dei pliktar å gjere, slår barneombod Inga Bejer Engh fast overfor NTB.

Skjønnsmessig vurdering

Den nye forskrifta opnar for bruk av heimeskular i ungdoms- og vidaregåande skule på svært skjønnsmessige vilkår.

– Eg er bekymra for at det fort kan leggjast vekt på omsyn som ikkje er relevante, som frykta til lærarar for smitte, seier Bejer Engh.

Samtidig understrekar ho at dette ikkje betyr at ho ikkje forstår at det ligg praktiske utfordringar på skulane i dag.

– Men dette må løysast på andre måtar enn å sende elevane heim. Her forventar eg at regjeringa saman med skuleeigarane set inn naudsynte tiltak, seier Bejer Engh.

FHI rådde mot forskrifta

Ho viser til at både ho sjølv, Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet, Bufdir og Foreldreutvalet for grunnopplæringa har rådd mot den nye forskrifta.

– Hovudgrunnen er jo dei negative konsekvensane som mykje bruk av heimeskule har for læringa til elevane. Dette forsterkar dei sosiale skiljelinjene i samfunnet, seier ho.

– Regjeringa seier strategien deira er å sørgje for minst mogleg byrde for barn og unge. Korleis synest du dei har lykkast?

– Eg sit ikkje på kunnskap om kva smitteverntiltak som til kvar tid er naudsynte, så det er vanskeleg for meg å vurdere om dei balanserer dette riktig. Men det eg har problem med å forstå, er kvifor regjeringa ikkje lyttar til dei samstemde råda dei har fått frå fagmiljøa. Desse reglane er ikkje bra for rettstryggleiken til elevane, seier barneombodet.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Venstre

Melby: – Ei god løysing

I ei pressemelding frå regjeringa understrekar kunnskapsminister Guri Melby at det er viktig at elevane skal få ein så normal skulekvardag som mogleg under pandemien.

– Samstundes må vi ta omsyn til smittevern og hjelpe skulane med å organisere skuledagen så godt som mogleg både på gult og raudt nivå. I kombinasjon med meldeplikt meiner vi at dette forslaget bidreg til ei god løysing, seier kunnskapsministeren i pressemeldinga.

Barneombodet påpeikar at norske skuleelevar i snart eitt år har levd under til dels svært strenge tiltak.

– Heimeopplæring har store konsekvensar for læringa til barn og unge og psykiske helse. Sårbare barn er ei veksande gruppe, påpeikar Inga Bejer Engh.

– Det er ikkje tvil om at dette vil ha ein stor kostnad. Det er veldig viktig at styresmaktene har dette høgt framme, seier Bejer Engh, som har klare forventningar når regjeringa lettar på tiltaka igjen:

– Eg forventar at lettar i tiltak overfor barn og unge blir sett føre både opning av kjøpesenter og skjenkeløyve, slår ho fast.


Elevrådsleiar ved Stord vidaregåande skule, Hannah Hillersøy Resser, og Tobias Eriksen, elevrådsleiar ved Båtsfjord private videregående skole, vil begge avlysa eksamen. Illustrasjonsfoto: Leif Harboe / Flickr / CC BY-NC-ND