Regjeringa løyver 175 millionar meir til å motverka fråfallet på vidaregåande.

mm

– Me føreslår å løyve om lag 425 millionar kroner til målretta tiltak for dette i 2011, ei styrking på 175 millionar kroner i forhold til 2010, seier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) i ei pressemelding. Ho understrekar at fullført vidaregåande opplæring er heilt avgjerande for at ungdom skal stå godt rusta i møtet med arbeidsliv og vidare utdanning.

Ny GIV og fleire læreplassar
Av det totale beløpet på 425 millionar kroner blir det foreslått å setje av 175 millionar kroner til satsinga Ny GIV (Gjennomføring i vidaregåande opplæring). Midlane skal mellom anna brukast til tiltak retta mot overgangen mellom ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring, til å gi eit etterutdanningstilbod for lærarar på ungdomstrinnet og til å betre yrkesrettinga av den vidaregåande opplæringa.

LES ALT OM STATSBUDSJETTET!

Regjeringa foreslår at det innanfor løyvinga til Ny GIV òg blir løyvd 10 millionar kroner til lærlingar med særskilde behov. Det blir i tillegg foreslått å vidareføre satsinga på tettare oppfølging av elevar med svake grunnleggjande ferdigheiter i vidaregåande opplæring.

Den mellombelse ordninga med auka tilskot til lærebedrifter blir foreslått vidareført på same nivået som i 2010, på til saman 195 millionar kroner.

Forventar pengar til fleire lærarar
– Dette synst me er positivt. Me er også veldig opptatt av å redusera fråfallet i vidaregående opplæring, og dette kan bidra til det. Me trur dessutan at fleire lærarar i skulen og ein lovfesta minstenorm for lærertettleik også vil bidra til å få fleire elevar til å fullføra – fordi dei då får betre oppfølging og tilrettelagt undervising, både i grunnskulen og i vidaregående opplæring, seier Mimi Bjerkestrand, leiar i Utdanningsforbundet i ei pressemelding.

Ho understrekar at det ikkje er sett av pengar til å auka lærartettleiken i dette budsjettet, og forventar at arbeidet med å få dette på plass startar no.

Regjeringa møter også utolmodige blant sine eigne. AUF krev også fleire lærarar. Og:

– Framleis kan det gjerast meir for yrkesfagelevane, seier Martin Henriksen til auf.no.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.27
ANNONSE