Lærarstudentane er minst fornøgde med studiet sitt

Studentane var samla sett litt meir fornøgde med studia sine i 2023 enn året før. Lærarstudentane er likevel langt mindre fornøgd enn snittet.

NPK-NTB
Publisert

Det årlege Studiebarometeret frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (Nokut) viser at hakket fleire no svarer positivt på påstanden «Eg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet eg går på».

På ein skala frå 1 (ikkje samd) til 5 (heilt samd) er gjennomsnittssvaret 4 blant dei 28 658 studentane som svarte i løpet av hausten 2023. I 2022-undersøkinga var gjennomsnittet rekordlåge 3,8.

Ei gruppe utmerkte seg med svært låg tilfredsheit også sist – og ho har ikkje vorte betre no. Medan religionsstudentane har ein gjennomsnittsskår på 4,5, ligg grunnskulelærarstudentane heilt nede på 3,4. Lektorane er nest nedst, på 3,5. Det er omtrent uendra frå året før.

– Samtidig er framleis klart dei fleste av studentane tilfredse med studieprogrammet sitt i desse utdanningane òg, noterer Nokut.

Det er andre- og femteårsstudentar som har svart på undersøkinga.

Lærarane også misfornøgd med undervisningskvaliteten

Barnehagelærarstudentane ligg på 3,8, medan fag- og yrkesfaglærarstudentane på 4. Sosialantropologi er studiet der tilfredsheita har stige mest (nesten 0,6) og fysikk studiet der tilfredsheita har falle mest (rundt 0,15). Studentane på dei fleste studium er i gjennomsnitt meir fornøgde enn året før.

Grunnskulelærarstudentane er også dei som skårar lågast på spørsmåla om undervisningskvaliteten (3,3), medan studentmassen samla sett ikkje har endra sitt syn i desse kategoriane frå året før og endar på 3,6. Studentane er også middels fornøgde med tilbakemeldingane og rettleiinga dei får frå dei tilsette (3,3 i gjennomsnitt).

Når det gjeld det sosiale miljøet byrjar pila å peika i rett retning etter koronapandemien: frå eit gjennomsnitt på 3,5 i 2021 og opp til 3,7 no.

Dette er likevel framleis lågare enn det var i 2019. Studentane er særleg fornøgde med det sosiale miljøet blant studentane, der nærare enn tredel seier dei er svært tilfreds.

Auka tilfredsheit med organisering

Organiseringa av studia er noko anna studentane har vorte meir fornøgd med. Her er gjennomsnittet no oppe på 3,6, mot 3,4 i 2022. Det er også auke når det gjeld tilfredsheita med vurderingssystemet, læringsutbytte og tilknyting til arbeidslivet.

Studentane bruker framleis ein uvanleg stor del av tida si på betalt arbeid, med 9,3 timar i veka. Dette er stabilt frå året før, og heile 65 prosent arbeider ved sida av studia.

For første gong sidan 2014 har studentane også svart på kva som fekk dei til å velja eit bestemt studieprogram og studiestad. Over halvparten peikar på at det er viktig at institusjonen har eit godt fagleg omdømme, at det er godt sosialt miljø, og at byen er ein attraktiv stad å studera.

Få brukar KI ofte

To tredelar av studentane valde også studieprogram på bakgrunn av forventa karrieremoglegheiter etter studiet, og nesten alle rekna som fagleg interesse som litt eller svært viktig.

Også her utmerker likevel lærarstudentane seg. Berre 70 prosent av grunnskulelærarstudentane og 76 prosent av lektorstudentane meiner fagleg interesse var viktig for valet deira.

Berre litt over tolv prosent av studentane svarer at dei ofte bruker kunstig intelligens (KI) i studia. Heile 39 prosent svarer at dei ikkje bruker det i det heile. Det er minst bruk i humanistiske og estetiske fag, mest i kategorien «naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag».