Nye fuskereglar for studentar fekk fleirtal i Stortinget

Nye reglar om studentfusk skal sørgje for likare behandling og samordning mellom lærestader. NSO-leiaren meiner regelverket framleis ikkje er tydeleg nok.

NPK-NTB-Peter Tálos
Publisert
Oppdatert 15.02.2024 09:02

– Vi er ikkje fornøgd med den nye lova. Lovendringane er små forbetringar, men langt frå det tydelege regelverket på fusk som vi ønskjer oss, seier leiar Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon (NSO) til NTB.

Stortinget gjekk tysdag inn for den nye universitets- og høgskulelova. Den nye lova vil la det vere opp til lærestadene sjølv å definere kva det vil seie å fuske på eksamen. Dette skjer sjølv om studentane sjølv bad om eit nasjonalt fastsett regelverk.

– I lovforslaget uttrykkjer politikarane mange gode intensjonar om rettssikkerheita til studentane. Gode intensjonar held ikkje mål – vi treng at politikarane forankrar intensjonane i forskrift eller lov slik at hola i regelverket blir tetta, og rettane til studentane blir sikra, seier Sæther vidare.

Ulik behandling

Sjølv om Framstegspartiet ville utsetje det heile, går eit fleirtal i Stortinget inn for den nye lova for universiteta og høgskulane i landet. Den vil ikkje berre dreie seg å fuske til eksamen, men regulere kvardagen til landets om lag 300.000 studentar og dei 40.000 som arbeider i heile sektoren.

I fjor vart 526 studentar tekne for fusk ved norske utdanningsinstitusjonar, ifølgje Khrono. Det var store forskjellar mellom dei ulike lærestadene, og NSO har peika på at dette stadfestar mistanken om at studentar blir behandla ulikt.

Talsperson for høgare utdanning og forsking i Arbeidarpartiet, Lise Selnes. Foto: Stortinget

– Dei siste vekene har demonstrert behovet for eit betre lovverk når det gjeld fusk. For Arbeidarpartiet er det grunnleggjande viktig at studentar blir behandla likte, seier saksordførar og talsperson for høgare utdanning og forsking i Arbeidarpartiet, Lise Selnes.

Forventar samkøyring

Selnes seier at lærestadene no må samordne seg på fuske-reglar, og at det blir dei oppmoda til i den nye lova.

– Eg vil også ta initiativ og invitere dei til dialog om det. Det er ei klar forventning til at institusjonane gjer ein jobb for å samkøyre seg på reglane rundt fusk for at det er mest mogleg likskap mellom dei, seier Selnes vidare.

Den nye lova blir behandla av Stortinget snaue to veker etter at forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch (Sp) trekte seg etter å ha erkjent plagiat i si eiga masteroppgåve i juss i 2014. Parallelt har også saka om kopiert tekst i masteroppgåva til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) prega nyheitene.

Ville utsetje

Framstegspartiet meinte at heile lovvedtaket burde utsetjast sett i lys av utviklinga den siste tida. Det fekk partiet ikkje noko fleirtal for under debatten i Stortinget tysdag.

Utdanningspolitisk talsmann Himanshu Gulati foreslo ei utsetjing og har bede regjeringa gjennomføre ein ny heilskapleg gjennomgang av regelverket rundt fusk.

FrP-politikar Himanshu Gulati ber regjeringa fjerna dagens fuskelov etter fleire høgprofilerte fuskesakar.

– Vi hadde trunge ein ny heilskapleg gjennomgang av alt dette av omsyn til rettssikkerheita til studentane. Vi har det siste året sett elevar bli straffa for sjølvplagiering, uskuldige studentar bli utestengde før klaga er behandla, og mange studentar få saker sett på vent som følgje av feil gjort av regjeringa, seier Gulati.

Den nye lova skal erstatte den førre frå 2005. I den gamle lova var det gitt tilgang til å stenge ute studentar som vart tekne for fusk i eitt år. I den nye lova blir det likevel opna for at ein i særleg grove tilfelle kan stengast ute i to år.