SV krev meir til studentane – vil auke studiestøtta med 2500 kroner i månaden

SV set av 720 millionar kroner til auka studiestøtte i det alternative statsbudsjettet sitt. Det er ein auke på 20 prosent.

NPK-NTB-Marius Helge Larsen og Anne Marjatta Gøystdal
Publisert

– Studentane kan ikkje vere avhengig av å ha mamma og pappa som kan vipse 5000 kroner i månaden for å dekkje halve husleiga. Då har vi ikkje lik rett til utdanning i Noreg, seier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold i SV til NTB.

No vil partiet stille opp for studentane.

I det alternative statsbudsjettet sitt, som blir lagt fram torsdag, foreslår SV å auke studiestøtta med 20 prosent frå 1. august neste år.

Det betyr at ho blir auka frå 137 907 kroner til 166 079 kroner i året, altså med 2561 kroner i månaden.

Skal forhandle med regjeringa

Neste veke startar budsjettforhandlingane mellom SV og regjeringspartia.

– Studiestøtte er ein av dei tinga vi prioriterer høgt i vårt alternative budsjett, og som vi jo har vist i tidlegare rundar, at vi også er villige til å prioritere i forhandlingane med regjeringa, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til NTB.

SV fekk allereie i fjor forhandla inn ein auke i studiestøtta på 7 prosent.

– Men det har allereie vorte ete opp av inflasjon og ikkje minst auka bustadprisar. Studentane våre kjem ikkje noko betre ut enn det dei gjorde i utgangspunktet, og vi ser samtidig at altfor mange studentar jobbar altfor mykje, seier Wold.

– 150 år tilbake i tid

Regjeringa har berre foreslått å auke studiestøtta for neste studieår med forventa prisvekst for 2024, altså 3,8 prosent.

Wold meiner meir må til. Ho trekkjer fram historier om studentar som ikkje har pengar til å reise heim til jul.

– Sånn kan vi ikkje ha det, seier ho.

Kaski stemmer i:

– Då er vi i ferd med å gå bort frå prinsippet om at alle skal kunne studere i Noreg, og er tilbake til der vi var for 150 år sidan, då det i praksis berre var folk frå velståande familiar som kunne studere, seier ho.

Vil binde støtta til grunnbeløpet

Som langsiktig mål vil SV heve studiestøtta til 2 G. Men dette er noko som må takast skrittvis over fleire år, erkjenner Kaski.

– Det er høgt. Vi klarer ikkje det på eitt løft, men med dette grepet som vi foreslår no, så er vi oppe på 1,4 G, seier ho.

G er grunnbeløpet i folketrygda, og er i år på 118 620 kroner. Det er utgangspunktet som all pensjon og trygd blir frå rekna ut, men studiestøtta er ikkje bunden til denne reguleringa.

«Hard cash» til studentane

Det er uheldig, meiner SV. Dei vil ha ei ordning som sørgjer for at også studiestøtta automatisk blir justert opp.

– På sikt er ønsket vårt å knyte studiestøtta til G, så vi slepp å ta desse rundane kvart einaste år, seier Wold.

SV vil likevel ikkje fremje dette som krav i forhandlingane med regjeringspartia denne gongen. Det handlar om prioritering.

– Og då er jo det viktigaste reine pengar. Hard cash, rett og slett, som kjem ut i andre enden til folk, seier Kaski.