Ein av fire grunnskulelærarar har opplevd vald og truslar

Åshild Slåen
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Skuletilsette er ei av dei mest utsette yrkesgruppene for vald og truslar, skriv Arbeidstilsynet i ei pressemelding.

Ein av fire lærarar på grunnskulen har opplevd vald og truslar, viser forsking frå Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Erfaringar frå tilsyn viser at fleire skular ikkje har tilstrekkeleg opplæring i førebygging og handtering av vald og truslar, og at det kan vere utfordrande for mange å øve rett og nok.

Det er også behov for at mange verksemder må lage betre og tydelegare rutinar når det gjeld vald og truslar.

– Ein har ikkje tid til å gjere så mange vurderingar når ein står i situasjonen. Det er ikkje tid til å lure på kva handlingsrom ein har eller lure på kva arbeidsgivar forventar. Det må vere kjent og må sitje i ryggmergen, seier Ida Aagaard, seksjonsleiar i Arbeidstilsynet.

No set Arbeidstilsynet i gang ein kampanje for å gjere skuleleiarar og tilsette i undervisningsbransjen medvitne på arbeidsmiljøforhold som kan vere spesielt viktige å jobbe med for å redusere fråvær og fråfall, og for å auke trivsel og produktiviteten i bransjen.

Arbeidstilsynet skal gjennomføre omfattande rettleiing i undervisningssektoren som mellom anna webinar, e-læringskurs og informasjon dei spreier i sosiale medium. Dei skal også føre tilsyn.