Fleirtal for å auke aldersgrensa i sosiale medium

Heile 52 prosent av befolkninga meiner aldersgrensa for sosiale medium bør aukast frå 13 til 16 år, viser ei fersk undersøking frå Opinion samfunnsmonitor.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Eit knapt fleirtal er altså for å auke aldersgrensa i sosiale medium som Snapchat, Tiktok og Facebook frå 13 år til 16 år. Samtidig svarar 32 prosent at dei ikkje ønskjer dette, og resten svarer at dei ikkje veit.

– Eg synest dette er høge tal, og vi ser ei veldig interessant utvikling, seier Tove Botnen, som er ansvarleg for Opinions samfunnsmonitor, til NTB.

– Vi har følgt unge i fleire år. Vi ser at mange i større grad snakkar om dei negative sidene ved sosiale medium, som kroppspress og ikkje minst tidsbruk, seier Botnen, som tidlegare har jobba med denne målgruppa, mellom anna med ansvar for Opinions Ung-studie.

– Fleire av dei vi har snakka med, har vorte meir klar over tidsbruken, at dei blir sitjande og skrolle og skrolle, og så er det plutseleg gått halvannan time. Dei seier dei vil logge av, men finn det vanskeleg, med alt som skjer der inne, seier ho.

Mobilforbod

Dei siste vekene har fleire teke til orde for å stramme inn på bruken av sosiale medium og særleg unges tilgang.

Tidlegare digitaliseringsminister (H) Nikolai Astrup skreiv i ein kronikk på NRK at skuletida og friminutta skal vere mobilfri sone.

Blant dei som er foreldre til barn i grunnskulen, er det svært mange som deler Astrups syn.

81 prosent av foreldra meiner det bør innførast forbod mot å bruke mobiltelefon heile skuledagen for elevar i barneskulen. Berre 12 prosent meiner ikkje det, og resten svarar veit ikkje.

Dei siste vekene har fleire tatt til orde for å stramme inn på bruken av sosiale medium og særleg tilgangen til unge. Illustrasjonsfoto: Beate Oma Dahle / NTB

59 prosent av foreldra meiner det også bør innførast forbod mot å bruke mobiltelefon heile skuledagen for elevar i ungdomsskulen. 34 prosent meiner ikkje det, og resten svarar veit ikkje.

Undersøkinga frå Opinion er gjennomført i eit landsrepresentativt utval av befolkninga på 1.053 personar over 18 år i veke 8.

Bør regulerast

Stemninga er i tråd med den som kjem fram i ei liknande undersøking gjennomført av Respons Analyse i slutten av januar.

Der svarer tre av fire – 73 prosent – at dei generelt ønskjer å regulere bruk av sosiale medium for ungdom under 16 år. Eit fleirtal på 55 prosent meiner dessutan at bruk av sosiale medium burde avgrensast også for ungdom under 18 år.

– Overraskande nok viser undersøkinga også at yngre aldersgrupper i stor grad er samde, seier seniorrådgivar Marius Flaget i Respons Analyse.

Kva bør aldergrensa på sosiale medium vere?

Kva bør aldergrensa på sosiale medium vere?

13 år, som i dag64
16 år32
18 år7
21 år2
Det bør ikkje vere aldersgrense i det heile. 5
Veit ikkje.5
Svar totalt: 115

 

Blant dei spurde 18-24-åringane svarer heile 74 prosent at dei synest bruk burde regulerast for personar under 16 år. 48 prosent vil også regulere bruken for ungdom under 18 år.

Generelt er ikkje Flaget så overraska over at såpass mange meiner bruk bør regulerast.

– Funna er i tråd med debatten som har gått føre seg den siste tida og har sannsynlegvis samanheng med frykta for negative psykososiale konsekvensar knytt til overdriven bruk av sosiale medium.

Nyleg melde tek.no at Tiktok innfører ei automatisk varsling til brukarar under 18 år, som vil få den omstridde appen låst når dei har brukt den meir enn éin time.

Det skal også komme fleire andre kontrollfunksjonar, inkludert ei påminning på kvelden til alle brukarar, uansett alder, om å leggje ned Tiktok og heller sove.


Illustrasjonsfoto: Solen Feyissa on Unsplash