Framleis høge karaktersnitt for elevar på vidaregåande

Karaktersnittet i dei ti fellesfaga med flest elevar i vidaregåande skule var i år på nivå med i fjor. Jentene har høgare snitt enn gutane i ni av faga.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I alle dei ti største fellesfaga – faga med fleste elevar – ligg den gjennomsnittlege standpunktkarakteren på 4 eller høgare, viser statistikk frå Utdanningsdirektoratet.

Det er i gym avgangselevane har høgast snitt, 4,9, medan i norsk sidemål ligg snittet lågast, med 4.

Til liks med dei to tidlegare åra er karaktersnittet høgare enn frå tidlegare årgangar, og delen som får karakteren 6, ligg høgare enn før.

Til dømes fekk 21 prosent av elevane 6 i standpunkt i religion og etikk, medan 28 prosent av elevane fekk 6 i kroppsøving på vg3.

Koronaeffekt

Pandemien gjer at tala desse åra – 2019–20, 2020–21 og 2021–22 – skil seg frå tidlegare årgangar. Også denne våren medførte koronasituasjonen at dei fleste eksamenar for elevar i vidaregåande skule vart avlyst.

Snittkarakteren har auka sakte i mange år, men i skuleåret 2019–2020 var det meir enn normalt: snittkarakteren gjekk opp i alle fellesfaga.

Auken hadde ifølgje ein rapport frå KS samanheng med avlyste eksamenar og endra vurderingspraksis under pandemien.

Jenter og gutar

Jentene får enno i snitt høgare karakterar enn gutane. Det er tydeleg både for fellesfaga og generelt.

I dei ti fellesfaga har jentene høgare snitt enn gutane i ni av faga. I fag som engelsk, naturfag og historie er forskjellen minst, med 0,2 karakterpoeng. Forskjellen er størst i norsk munnleg, norsk sidemål og i religion og etikk, der snitten til jentene er 0,5 karakterpoeng høgare.

Berre i kroppsøving for vg3 er det i år, som før, gutane som har det høgaste snittet, med eit snitt på 5 mot snitten til jentene på 4,8.

I statistikken for dei 72 fellesfaga med over 50 elevar kjem det elles fram at jentene har høgare snitt i 62 fag, snittet er likt i to fag, medan gutane har høgast snitt i berre åtte av faga.