Slik blir skulestart etter koronajula

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Til veka startar skulen opp igjen etter endå ei jule- og nyttårsfeiring prega av koronapandemien. For vidaregåandeelevane i landet inneber det meir heimeskule.

Regjeringa bestemde måndag at raudt nivå i vidaregåande skule skal førast vidare etter jul, sjølv om Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har tilrådd gult nivå.

Avgjerda vart møtt med skarp kritikk frå mellom anna barneombod Inga Bejer Engh.

Digital undervisning

I barnehagar og grunnskular held det nasjonale tiltaksnivået fram på gult nivå. Det betyr framleis nærvær og undervisning, men med krav om få nærkontaktar og avstand for dei eldste elevane.

Raudt nivå i vidaregåande inneber i tillegg ein del digital undervisning. Mange kommunar innførte heildigital heimeundervisning allereie før jul på grunn av høgt smittetrykk og ein pressa bemanningssituasjon, blant dei Oslo.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har tidlegare sagt at tiltaka skal vurderast på nytt i januar.

– Regjeringas mål er at elevane skal vere mest mogleg til stades på skulen. Vi gjer løpande vurdering av tiltaksnivået og vil få nye helsefaglege råd i veke 2. Då vil vi sjå på tiltaka på nytt, sa Brenna då.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har bede kommunar prioritere å vaksinere tilsette i barnehagar og skular. Likevel har berre 20 prosent av desse fått tredje dose koronavaksine. Foto: Birgitte Vågnes Bakken

Testing før skulestart

Helsedirektoratet har òg oppmoda elevar og tilsette i skular og barnehagar om å teste seg 24 timar før første skuledag. På skular og andre stader i kommunane blir det no delte ut sjølvtestar i forkant av skulestart.

Dersom det ikkje er nok testar til alle, blir barneskular prioritert først, opplyser Helsedirektoratet.

Fleire kommunar har allereie signalisert at dei vil følgje oppmodinga frå helsestyresmaktene. Både Stavanger og Sandnes legg opp til testing av alle elevar og lærarar. Det same gjer Bergen.

I Fredrikstad er skulestart forskoven med éin dag på barne- og ungdomstrinnet, til tysdag 4. januar. Måndag 3. januar skal skulane planleggje gult nivå, og 9.000 elevar får dermed ein ekstra feriedag.

Medan vidaregåande skular held fram på raudt nivå, held grunnskular og barnehagar seg på gult nivå. Biletet viser elevar ved Fagerborg skule i Oslo tidlegare i år.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

Karanteneunntak

I romjula varsla regjeringa nye karantenereglar for tilsette i skular og barnehagar. Frå 1. januar kan desse gå på jobb sjølv om dei har vore i nærkontakt med ein smitta, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten.

Målet er å unngå stenging av skular og barnehagar i 2022. Avgjerda har hausta sterk kritikk, mellom anna frå Utdanningsforbundet, som peikar på at lærarar og barnehagetilsette framleis må i karantene på fritida.

– Med det kan vi få ein situasjon der dei er på jobb, men vil sitje i fritidskarantene langt utover våren, sa nestleiar Hege Valås i Utdanningsforbundet då dei nye reglane vart kjende.

Regjeringa har bede kommunar prioritere å vaksinere tilsette i barnehage og skule. Likevel har berre 20 prosent av desse fått tredje dose koronavaksine, viser tal frå FHI frå torsdag.

Dermed må dei fleste følgje dei nye og omstridde karantenereglane når skulane startar opp igjen.


Illustrasjon: Oda By