Fleire unge utanfor arbeid, utdanning og opplæring

11,2 prosent av unge under 30 år var utanfor arbeid, utdanning og arbeidsretta tiltak i fjor, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Etter ein årleg nedgang i delen unge utanfor sidan 2015, er trenden no broten. Ifølgje førebelse tal frå SSB var i overkant av 114.000 personar i alderen 15 til 29 år utanfor ved utgangen av 4. kvartal i fjor.

Delen auka med 0,7 prosentpoeng mellom 2019 og 2020. Auken kjem mellom anna av ein nedgang i sysselsetjingsdelen på 1,5 prosentpoeng og ein auke i registrerte arbeidsledige på 0,9 prosentpoeng.

Pandemieffekt

– Denne utviklinga på arbeidsmarknaden kan sjåast i samanheng med koronapandemien og har vore sterkare for dei unge enn for resten av befolkninga, seier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Til samanlikning gjekk sysselsetjinga for personar over 30 år ned med 1 prosentpoeng, medan arbeidsløysa auka med 0,6 prosentpoeng.

Unge med grunnskule som høgaste fullførte utdanningsnivå har generelt den største delen utanfor, sjølv om auken der var svakare.


– Det var greitt å kunne få litt rettleiing og råd til kva som kunne passe for meg, seier Frida Sture om Nav-prosjektet som skal hjelpe unge uføre ut i arbeid. Foto: Privat