Lånekassen hindrar studentar med funksjonsnedsetjing i å ha frivillige verv

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Om du er student med nedsett funksjonsevne og ikkje kan jobbe ved sidan av studiane, kan du søkje om eit ekstrastipend på 42.174 kroner i året frå Lånekassen.

Men då får du heller ikkje ha frivillige eller uløna verv. 

– Lånekassen sine vilkår slik dei er i dag skapar eit for svart/kvitt skilje som fråtek menneske som ønskjer å gjere noko godt mogelegheita til det, skriv leiar av Velferdstinget i Oslo og Akershus Idun Kløvstad i eit debattinnlegg hjå Khrono.

Saka var først omtalt av Handikapnytt.

– Alvorleg demokratisk problem

I paragraf 83 i Forskrift om utdanningsstøtte står det skrive at ein søkjar som grunna nedsett funksjonsevne ikkje kan ha løna arbeid i tillegg til utdanninga har rett på eit ekstrastipend i tillegg til basislånet.

I merknadane til paragrafen står det likevel:

«Søker som har verv eller ulønnet arbeid ved siden av utdanningen, har normalt ikke rett til tilleggsstipendet dersom søkeren i stedet kunne tatt lønnet arbeid.» 

Reglementet presiserer at det er evna til å utføre arbeid ved sidan av utdanninga som er avgjerande, ikkje kor vidt det er løna eller ei.

Marianne Knudsen er leiar i NHFU. Foto: NHFU

Leiar i Norges Handikapforbunds Ungdom Marianne Knudsen stadfestar overfor Handikapnytt at problemet rører mange av medlemmane i organisasjonen, og er kritisk til at Lånekassen sidestiller løna arbeid og frivillig engasjement.

– Vi meiner det er eit alvorleg demokratisk problem at ein ikkje kan påta seg verv i NHFU eller andre stadar om ein mottek ekstrastipendet, seier Knudsen til Handikapnytt.

NHFU-leiaren seier realiteten er så brutal at nokre studentar må velje mellom å ha verv og å ha pengar til mat.

Ber statsministeren ta ansvar

På Facebook kallar leiar i Noregs Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, verv-vilkåret eit farleg angrep på menneskerettane og ber statsministeren kome på bana.

– Erna Solberg, dette er eit ansvar som regjeringa med deg som leiar må ta, skriv Brandvik.

Samstundes har Arbeidarparti-politikar Nina Sandberg stilt eit skrifteleg spørsmål til forsknings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) om kor vidt statsråden vil fjerne Lånekassen-reguleringa. I grunngjevinga skriv Sandberg:

– Unødvendige barrierer for menneske med funksjonsnedsetjing er det altfor mange av. Difor håpar eg statsråden bidreg til å fjerne flest mogeleg av dei.


– Vi er ikkje fødde for å halde kjeft, seier Marianne Knudsen (20) som vil kjempe for at funksjonshemma sine rettar vert anerkjende og at arbeidslivet sluttar å kaste ressursar ut vindauget. Foto: Privat