Ordførarar, byrådar og hamnesjefar frå dei største cruisedestinasjonane i Noreg møttest onsdag for å signere ein avtale om felles miljøkrav til cruisenæringa.
NPK-NTB-Fredrik Moen Gabrielsen
NPK-NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

Representantar frå blant anna Bergen, Geiranger, Ålesund og Eidfjord møttest i Oslo rådhus for å signere avtalen som inneheld 14 felles krav.

Tiltaka skal bidra til betre luft for innbyggarane i dei store byane. I tillegg er målet å redusere lokale miljøskadar, og dessutan minske utsleppet til cruisenæringa.

– Utsleppa frå cruiseskip aukar, og er enkelte stader eit betydeleg miljøproblem. Vi har sterk tru på at desse krava vil gi lågare utslepp i og rundt hamnene våre og bidra til reinare luft frå ei meir miljøvenleg cruisenæring, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

Les også: Miljøstiftinga Zero meiner krava til nullutslepp i verdsarvfjordane er naudsynte for å tvinge fram ein grønare cruisetrafikk

14 miljøkrav

Det blir mellom anna stilt felles krav om bruk av landstraum for alle cruiseskip, med verknad frå 2025. Frå 2021 vil cruiseskip som kan dokumentere klima- og miljøtiltak bli prioritert ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.

Frå og med 2022 vil det stillast krav til nullutsleppløysingar i all busstransport knytt til cruiseskipa. Frå same år vil det òg bli krav om nullutsleppløysingar i all transport av varer, avfallsbehandling, vedlikehald og andre tenester knytt til anløp av cruiseskip.

Klimautsleppa frå cruisenæringa utgjer globalt om lag 21 millionar tonn CO₂, 25 prosent meir enn det samla utsleppet frå all transport i Noreg. På éin sesong besøkjer ein tredel av cruiseskipa i verda norske farvatn.

Innovasjon Noreg har anslått at om lag 3,6 millionar cruiseturistar, fordelt på over 2.000 cruiseanløp, tok turen innom norske byar og fjordar i fjor, ifølgje Dagens Næringsliv.

Les også: Cruiseturistar brukar minst pengar i Noreg

Representantar frå blant anna Bergen, Stavanger, Kristiansand, Ålesund, Oslo, Trondheim og Tromsø møttest onsdag i rådhuset i Oslo for å signere ein avtale om felles miljøkrav til cruiseskipsnæringa. Foto: Runar Kjellstad Nygård / NTB scanpix

Ønsker endring

Aktørane bak avtalen håpar no at krava skal vere ein sterk bodskap til næringa om ein grønare omstilling.

– Cruisenæringa gir verdiskaping og arbeidsplassar. Samtidig er det openbert at vi må stille krav til miljøtiltak for å få ned utsleppa. Når hamnene samarbeider om ein felles tiltaksplan, har vi langt større moglegheiter for å få til ei endring, seier ordførar Christine Sagen Helgø i Stavanger.

Kommunen hennar har vedteke å redusere utsleppa av klimagassar med 80 prosent fram mot 2030. Oslo kommune vedtok nyleg ein handlingsplan for å gjere Oslo hamn til ei nullutslepphamn.

– Alle skip som anløper Oslo hamn, skal på sikt nytte nullutsleppteknologi. Aktørar i Oslo hamn må ha eit bevisst forhold til utsleppskutt. Planen krev vilje og handlekraft frå alle involverte, seier byråd Kjetil Lund for næring og eigarskap i Oslo.

Les også kommentaren frå Jon Hustad: Cruisenæringa er ei parasittnæring

– Landstraum viktigast

Cruise Norway AS er ein marknadsorganisasjon for marknadsføring av cruisedestinasjonane i Noreg. Dei meiner landstraum er det viktigaste tiltaket for å oppnå nullutslepp frå cruiseskip i hamn.

– Ein betydeleg del av cruiseflåten er klar for landstraum. I dag tilbyr berre éi norsk hamn landstraum til cruiseskip. Cruise Norway helsar velkommen utbygging av landstraum i norske cruisehamner, seier dagleg leiar Inge Tangerås i Cruise Norway til NTB.

Bellona-leiar Frederic Hauge meiner dei skjerpa krava er gledeleg, men understrekar òg at dei krev utbygging av infrastrukturen i cruisehamnene.

– Bellona har etterlyst strengare krav til cruiseindustrien i fleire år, og vi er glade for at dei største cruisekommunane med Oslo i spissen, no ser ut til å vilje ta dette på alvor. Men det vil òg krevje ei vesentleg utbygging av infrastruktur i cruisehamnene slik at desse kan levere straum til drift av skipet eller lading av batteri, seier Hauge.

Oppdatert: torsdag 14. februar 2019 10.39

LES OGSÅ

ANNONSE