Låg valdeltaking blant unge vaksne

815.000 av 3.765.000 nordmenn med røysterett stemde ikkje ved førre stortingsval. Valdeltakinga er lågast blant unge vaksne, ifølgje SSB.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Den største gruppa blant dei såkalla heimesittarane er menn med låg utdanning under 40 år, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nordmenn mellom 18 og 39 år, med fullført grunnskule eller vidaregåande skule, utgjorde 23 prosent av dei røysteføre ved førre stortingsval. Men dei utgjorde også 40 prosent av heimesittarane. Dette er ei potensiell veljargruppe av betydeleg storleik, med over 323.000 nordmenn.

Aldersgruppa som hadde den høgaste valdeltakinga, var nordmenn fødde mellom 1945 og 1949, med 87 prosent.

I Bergen sende kommunen ut SMS for å oppfordre bergensarane til å stemme

Heimesitting går i arv

67 prosent av 19-åringar som budde heime hos foreldre som stemde, stemde også sjølv ved stortingsvalet. 43 prosent av 19-åringane som budde heime hos foreldre som ikkje stemde, stemde sjølv heller ikkje. Dette er ifølgje SSB ein klar indikasjon på at heimesitting til ei viss grad går i arv.

– Det er ein reell sjanse for at personar med kortare utdanningar i mindre grad enn tidlegare generasjonar vil stemme i framtida. Dette kan nok gi ein noko lågare valdeltaking, anslår SSB.

Les også: – Når unge nyttar stemmeretten, blir heile demokratiet styrka.

Lågare valdeltaking for personar med innvandrarbakgrunn

Ifølgje SSB var delen med innvandrarbakgrunn relativt liten blant dei med røysterett, derfor utgjer ikkje desse ei stor gruppe blant heimesittarane. Likevel var valdeltakinga 25 prosentpoeng lågare for personar med innvandrarbakgrunn. 15 prosent av heimesittarane var personar med innvandrarbakgrunn, samanlikna med 7 prosent blant dei med røysterett totalt sett.

Førebur du deg til neste val? Her er glosene du bør kunne.