Forskarane merkar nedgang i fråværet etter forsøket.

Fire vidaregåande skular i Rogaland er med i eit prøveprosjekt der dei har fjerna karakterane i orden og åtferd. Forskarane merkar nedgang i fråværet. Det skriv Dagens Næringsliv (DN).

Sjølv om hovudgrunnen til nedgangen i fråværet truleg kjem av den nye fråværsgrensa har forskarane sett skilnader mellom forsøksskulane og andre skular.

– Vi ser ein tendens til at nedgangen i timefråværet er noko større for forsøksskulane enn for dei andre skulane i fylket samla. Forsøksskulane har ein reduksjon i fråvær som er tilsvarande eller noko større enn det vi finn for vidaregåande skular i Rogaland samla, seier professor Edvin Bru til DN.

I rapporten til Bru, basert på forsøket, kjem det fram at elevane på forsøksskulane i større grad enn på andre skular opplever å bli lytta meir til – og behandla meir rettferdig.

Kommentarar

ANNONSE