Nynorskelevar skiftar til bokmål på nett

Hege Myklebust finn at mange nynorskelevar på vidaregåande skule vel å bruka bokmål når dei skriv på nettet.

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Skiftar til bokmål på nett

Forskaren frå Høgskolen Stord/Haugesund har starta på vegen mot doktorgraden og prøver å finna svar på korleis elevar i vidaregåande skule argumenterer når dei blir bedne om å skriva argumenterande tekstar til læraren, og til eit ope publikum på internett.

– Kva har du funne ut så langt?

– Eg har gjort ferdig éin artikkel, som dreier seg om språkvala desse elevane gjer når dei skriv for det opne publikummet på nettet.

– Dei fleste er nynorskelevar, men om lag halvparten vel å bruka bokmål i tekstane sine på nett.

– Eg har intervjua dei om kvifor dei har vald som dei har gjort, og har delt elevane inn i fire kategoriar, basert på svara deira; «Mi stemme er nynorsk», «Eg tilpassar meg situasjonen», «Eg skriv slik det fell seg», og «Bokmål er lettare».

LES OGSÅ: – Eg skriv som eg snakkar

– Vart du overraska over desse funna?

– I grunnen ikkje. Nynorskelevane er under sterkt press frå bokmål heile tida – om noko er overraskande, er det kanskje heller at såpass mange som halvparten faktisk vel å halda på nynorsk også i slike opne fora, der dei risikerer kommentarar på språkbruken sin.

– Korleis tek du desse funna vidare?

– Denne delen av forskinga mi er avslutta med denne artikkelen. No ser eg vidare på korleis dei same elevane byggjer opp argumentasjonen sin i debattinnlegga dei har skrive på nettet og til læraren.

– Korleis jobbar du som forskar?

– Eg har vore i ein førsteklasse på vidaregåande skule, og fått dei til å skriva tekstar til meg. Eg sit no og prøver å analysera desse tekstane, og presentera resultata i vitskaplege artiklar.

– Det er ein lang og omstendeleg prosess, og det er mykje ein skal læra undervegs. PhD-graden er jo ei forskarutdanning, og det er mange kurs eg skal delta på, og tekstar eg skal skriva for å kvalifisera meg til å bli forskar.

LES OGSÅ: – Sosiale medium øydelegg språket

– Kvifor blei det akkurat dette temaet?

– Det var ein lang prosess, og eg var innom mange andre tema, men det var klart at det skulle dreia seg om skriving både på nettet og utanfor nettet.

– Kven jobbar du i lag med?

– Prosjektet mitt er ein del av programmet Learning in the 21st century, der arbeider eg saman med Lars Vavik og Thomas Arnesen her lokalt.

– I tillegg har me ei gruppe rådgjevarar og bidragsytarar på prosjektet som inkluderer mange internasjonalt kjende forskarar frå mange land.

LES OGSÅ: – Å prøve grenser på nett kan vere bra

– Kor formidlar du arbeidet ditt?

– Den ferdige artikkelen skal vonleg publiserast i ein antologi som UH-nett Vest-nettverket av nynorskforskarar skal gje ut til våren. Men først skal han fagfellevurderast, og reviderast. Seinare skal eg prøva å få artiklar inn i ulike vitskaplege tidsskrift.

– Kor tid reknar du med å vera ferdig?

– Stipendet mitt går til 1. mai 2017, så då håpar eg at eg er ferdig.

LES OGSÅ: Skulen gjer lite for å hindra målbyte