FNs klimapanel: Klimaendringane kan føra til lågare matproduksjon, utrydding av artar, tørke og flaum.

Svein Olav B. Langåker
Faktaboks

• Verdas avlingar kan reduserast med 2 prosent kvart tiår, noko som skjer i ei tid der det samtidig blir auka etterspørsel etter mat på 14 prosent kvart tiår.
• Afrika sør for Sahara vil få avlingstap på mellom 18 og 30 prosent.
• Det er stor fare for auka utrydding av artar som følgje av klimaendringar. Så mykje som halvparten av verdas artar står i fare for utrydding i løpet av dette århundret, men vurderingane varierer mykje.
• Stor fare for meir og kraftigare ekstremvêr som hetebølgjer og flom.
• For kvar grads oppvarming vil 7 prosent av verdas befolkning få dårlegare tilgang til reint vann
• Innan 2100 vil fleire hundre millionar måtte flytta på grunn av flom. Dette gjeld i særleg grad aust-, søraust- og sør-Asia.
• Kostnadene for utviklingsland å tilpassa seg klimaendringane er rekna å vera mellom 400 og 600 milliardar kroner per år.

Gå til klimarapporten her!

LES FAKTALUKK FAKTA

FNs klimapanel la måndag fram ein ny rapport om konsekvensane av klimaendringane. Rapporten byggjer på dei same spådommane som før om at temperaturen kjem til å auka med mellom 0,3 og 4,8 grader, og at havet kjem til å stiga med mellom 26 og 82 centimeter.

Men klimapanelet (IPCC) legg større vekt enn før på dei vanskane som kan ramme jordbruket og matproduksjonen i mange land.

Panelet slår òg fast at endringane i klimaet allereie er i gang, og at dei blir sterkare jo varmare klimaet blir. Om verda blir meir enn 4 grader varmare, kan verknadene bli heilt katastrofale. Då er det heilt avgjerande med tiltak som gjer det mogleg å tilpassa seg dei nye vêrmønstera.

– Det gode nyhendet frå klimapanelet er at me kan gjera noko. Me kan minska risikoen for farlege klimaendringar, både ved å tilpassa oss og ved å redusera utslepp. Dette må me gjera raskare enn i dag, seier klima- og miljøminister Sundtoft i ei pressemelding.

LES OGSÅ: FN: – Klimaendringar vil gi gigantkostnader

Veit ikkje kostnaden
Nøyaktig kor kraftig den globale oppvarminga blir, og kva verdssamfunnet kjem til å gjera dei neste tiåra for å handtera problemet, er uråd å seie sikkert. Dermed blir det òg vanskeleg å seia kor mykje klimaendringane vil kosta.

IPCC-rapporten legg vekt på handteringa av risiko og uvisse og peikar på fleire område der risikoen kan bli høg.

QUIZ: Ta den store klimaquizen!

Mattryggleiken står i fare mange stader viss temperaturen blir meir enn 2 grader høgare enn i dag. Blir det meir enn 4 grader varmare, kan det bli svært vanskeleg å fø verda.

Mange dyre- og planteartar både på landjorda og i havet står i fare for å bli utrydda dette hundreåret. I mange tørre område blir tilgangen på ferskvatn truleg enda dårlegare enn før.

I tillegg blir kystområda meir utsette for flaum viss havnivået stig. Eit stort tal menneske, blant anna i asiatiske land, kan i så fall bli tvinga til å reisa frå heimane sine.

Verda kan få nye problem viss ein blir nøydde til å handtera mange ulike klimakonsekvensar på éin gong.

KOMMENTAR: Mindre olje, meir rettferd

– Oppsiktsvekkjande
Leiaren i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, seier til VG at den siste delrapporten frå FNs klimapanel er oppsiktsvekkjande. Rapporten slår fast at menneskeskapte klimaforandringar er i gang, og at om utsleppa held fram vil det auke den globale oppvarminga.

– For første gong slår panelet fast at klimaendringane er i gang på alle kontinent, dei er ikkje lenger berre ei moglegheit. Det er nytt at panelet slår dette fast så klart, seier Haltbrekken.

– Me merkar det alt med større og sterkare flaumar og skal ikkje sjå bort frå at dette er menneskeskapt, seier leiaren i Naturvernforbundet og seier at infrastrukturen i Noreg ikkje vil tola den auka nedbørsmengda.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.51

LES OGSÅ

ANNONSE