– Me må halde på den skriftlege sidemålsopplæringa både i ungdomsskulen og i vidaregåande skule, seier leiar i Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand.

LNK.no
LNK.no

 

Då ho var nyvald leiar i Utdanningsforbundet i 2010 lanserte ho tanken om ein idèbank der lærarar og førskulelærarar kunne hente ut nynorsk materiell.

– Det er viktig at lærarane er gode pådrivarar og etterlyser materiell og bøker på nynorsk, uttalte ho den gong til lnk.no

Bjerkestrand har ikkje gjennomført ideen om ein nynorsk idèbank, men meiner Nasjonalt Garborgsenter på Bryne kan spele ei liknande rolle. Eit senter Utdanningsforbundet har støtta økonomisk med 100.000 kroner.

– Senteret skal vere eit nasjonalt kunnskapssenter, der mellom anna vidaregåande skular, høgskular og universitet vil vere målgruppe. Her vil det bli utarbeidd undervisningsopplegg og aktive nettsider til fagleg hjelp for lærarar og elevar, seier Bjerkestrand som no er mest opptatt av korleis dei nye læreplanane i norskfaget kjem til å bli.

Les også: – For uforpliktande

– Det som blir heilt avgjerande no, er å berge nynorsken sin plass i opplæringa. Det er sterke krefter som vil ta bort den skriftlege sidemålsopplæringa både i ungdomsskulen og i vidaregåande skule. Vinn desse fram, vil det vere ei katastrofe for nynorsken. Vi må halde på den skriftlege nynorskopplæringa, og elevane må bli prøvd i faget. Viss ikkje vil den nynorske skriftkulturen sakte døy ut eller bli marginalisert, slår ho fast.

Bjerkestrand meiner også det må tenkjast nytt når det gjeld utvikling av læremiddel, ikkje minst er det ei utfordring at det finst lite i den digitale verda på nynorsk.

– Det må vere krav til – og krava må følgjast opp – at når det vert produsert nynorske læremiddel digitalt, må dei også finnast på nynorsk. Lærebøker skal alltid finnast i begge målformer. Dette vert det synda mot, særleg når det gjeld «små» fag. Ein måte å bøte på dette er å lage lærebøker der bokmål og nynorsk blir brukt i same bok. Då vil alle elevar måtte lese fagstoff på nynorsk. Det trur eg vil hjelpe til når ein skal handtere skriftspråket, seier Mimi Bjerkestrand.

Les saka på LNK.no!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.39
ANNONSE