Minst 14.500 i kø for studentbustad

Eirik Dyrøy Lotsberg
Publisert

– Leigemarknaden nærmar seg kokepunktet. Svært mange studentar er på bustadjakt, samtidig som talet på bustader for leige har gått ned, seier styreleiar Amalie Lunde i Studentsamskipnaden på Vestlandet.

I Bergen har over 5000 søkt seg til 2000 studentbustader, og sidan i fjor har ventelista auka med 38 prosent.

– Det set studentane i ein situasjon der dei må akseptere høge prisar og låg kvalitet, seier Lunde.

Studentane i Bergen er ikkje åleine om å vere mange om beinet. Tal NTB har henta inn, viser at over 14.500 står i studentbustadkø. I Oslo er over 7200 på venteliste.

– Vi ser ein auke i ventelista på 11–12 prosent frå i fjor. Det er høgare leigeprisar og færre utleigebustader på marknaden i Oslo i år, og det speler nok inn. Det er også fleire studentar, seier administrerande direktør Andreas Eskelund i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Svært pressa privatmarknad

For SiOs del er det nesten dobbelt så mange i kø som talet på studentbustader dei har tildelt. Tusenvis må dermed finne husly på den private marknaden.

Utleigemeklaren, som leiger ut 17.000 bustader, opplever at etterspurnaden er enorm.

– Det er ekstremt mange førespurnader på kvar bustad, spesielt i pressområde som eignar seg for studentar. August er vanlegvis travelt, men det er meir hektisk enn vanleg no, seier Siri Anne Bernum Halck, leiar for sal og forretningsutvikling i Utleiemegleren.

På ein bustad som passar studentar, kan dei få 50 til 100 førespurnader på éin dag, og like mange kan dukke opp på visning. Utleigemeklaren har ofte visning dagen etter annonsen blir lagt ut, for at det skal bli handterleg for meklaren.

– Studentar er ikkje så selektive no, for det har dei ikkje høve til, seier Halck.

Leigeprisen stig meir enn inflasjonen

Snittprisen for å leige bustad i Noreg har stige med 7,4 prosent samanlikna med 2022, ifølgje Husleie.no. Det betyr at leigeprisane stig meir enn inflasjonen. I Oslo har leigeprisen på leilegheiter stige med heile 12 prosent på eitt år, ifølgje Finn.no.

Bebuarar i Iladalen Studenthus i Oslo har hengt opp ein plakat med slagordet #Reduserhusleia på på balkongen.
Foto: Torstein Bøe / NTB

I tillegg har det vorte nesten 9000 færre utleigebustader i Noreg sidan toppen i 2019, ifølgje eigedomsbransjen. Direktoratet for byggkvalitet, Husleigetvistutvalet og Kommunal- og distriktsdepartementet har derfor teke initiativ til Boligdugnaden, som skal få fleire til å leige ut bustad.

Trass kraftig prisauke opplever Utleiemegleren at fleire prøver å leggje inn bod på utleigebustader.

– Men det er ikkje noko vi driv med. Bodrunde for utleigebustad er uetisk og kan føre til dårlege og korte leigeforhold, seier Halck.

Normal venteliste i Trondheim og Tromsø

Talet på studentar i bustadkø er likevel ikkje einstydande med talet på studentar som ikkje har nokon stad å bu. Mange har allereie ein stad å bu, men ønskjer å flytte til tilbodet til studentsamskipnadene.

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) melder at ventelista er omtrent like lang som tidlegare år, og 1100 står i kø.

– Erfaringa vår er at det ordnar seg for alle til slutt, seier Tina Landfastøien, leiar for bustadutleige i Sit.

I Tromsø ventar 1350 på studentbustad, eit tal som ikkje skil seg så mykje frå tidlegare år. Sarah Yttermo Reibo i Noregs Arktiske Studentsamskipnad seier likevel at den private leigemarknaden er pressa.

Ho tilrår studentar å komme til Tromsø sjølv om dei ikkje har ordna seg bustad. Samskipnaden har nemleg samarbeid med lokale aktørar om mellombels tak over hovudet.

I Stavanger stod 702 studentar på venteliste i starten av juli.

Lettare utover hausten

Andreas Eskelund i Studentsamskipnaden i Oslo råd studentar som slit med å finne bustad, til å leite lenger vekke frå studentstaden, om reisevegen er grei. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I Agder står 730 på venteliste, men Heming Berntsen i Studentskipnaden i Agder seier at det framleis er litt rørsle i køen.

Eskelund i SiO oppmodar studentar til å stå på i bustadjakta.

– Søk studentbustad, søk i den vanlege leigemarknaden og spør familie, venner og andre du kjenner om dei veit om noko. Ver også open for å bu litt lenger unna studiestaden enn du hadde tenkt, viss reisevegen er grei. Dersom du finn ei mellombels løysing, blir det enklare utover hausten. Veldig mange vil nemleg ha bustad frå august, seier han.

(©NPK)


Klar for å kjøpe? Les også: Nesten vaksen: Korleis kjøpa bustad – frå A til Å

Illustrasjonsfoto: Tierra Mallorca. Nesten vaksen-logo: Linn Isabel Eielsen