Ny energiplan: Ingen stans i oljeleitinga

Statsminister Erna Solberg (H) trur oljetoppen er nådd for Noregs del. Men det er ikkje aktuelt å stanse leitinga.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I stortingsmeldinga «Energi til arbeid» slår regjeringa no fast at ho vil føre vidare praksisen med jamlege konsesjonsrundar på norsk sokkel for å gi næringa tilgang til nye leiteareal.

Det skal leggjast til rette for lønnsam olje- og gassproduksjon, men innanfor rammene av dei norske klimamåla, presiserer olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Dette vil gi grunnlag for arbeidsplassar og aktivitet over heile landet også i framtida.

Solberg påpeikar at produksjonen uansett er venta å falle i åra som kjem.

– Vi skal halde oppe leitinga og utnytte ressursane framover der det er lønnsamt, seier ho.

LES OGSÅ: Kjernekraft i Noreg – uaktuelt eller uunngåeleg? Ungdomspartia er usamde

IEA-rapport

Den siste tida har regjeringa fått mykje kritikk for å halde fram med oljeleiting etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) i ein rapport har slått fast at det ikkje er rom for nye olje- og gassfelt viss den globale oppvarminga skal avgrensast til 1,5 grader.

Lars Haltbrekken, Sosialistisk Venstreparti, Sør-Trøndelag. Foto: Stortinget

SV-representant Lars Haltbrekken skuldar regjeringa for medvite å styre mot ei klimakrise.

– Det er heilt utruleg at dei klare åtvaringane frå Det internasjonale energibyrået om å ikkje setje i gang nokon nye olje- og gassfelt ikkje får nokon konsekvensar for oljepolitikken til regjeringa. I staden vel dei tut og køyr, seier han.

– Denne meldinga sveisar Noreg fast i oljealderen, stemmer fungerande leiar Arild Hermstad i MDG i.

LES OGSÅ: Åtvarar mot å gløyme naturen i havvindpolitikken

Internasjonal kritikk

Avgjerda får òg kritikk internasjonalt.

– Norske styresmakter og industrien kan ikkje ignorere vitskapen, seier Sandrine Dixson-Decleve, president i tankesmia Romaklubben, i ei fråsegn som nyheitsbyrået AFP siterer.

Også Verdsnaturfondet er kritisk. WWFs klima- og energisjef Manuel Pulgar-Vidal seier at Noreg ved å ta parti med oljebransjen kan bli ståande igjen med havarerte ressursar.

– Noregs avgjerd vil auke risikoen for at verda når eit kritisk vippepunkt for klimaet, noko som kan få ein øydeleggjande verknad på naturen som vi er avhengige av, seier han.

Solberg seier for sin del at regjeringa har som mål å komme så godt ned mot 1,5 grader som mogleg.

Men systemet i Parisavtalen inneber at utsleppa blir registrerte der olja og gassen blir forbrend, ikkje der han blir pumpa opp, understrekar ho.

Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) la fredag fram stortingsmeldinga «Energi til arbeid». Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Vil la marknadene styre

Ifølgje statsministeren må det òg vere ein del av ein større, internasjonal plan viss ein stor petroleumsprodusent som Noreg skal seie nei til meir leiting.

– Dei landa som seier det, er dei som er ferdige med olje- og gassverksemda si. Det kostar dei ingenting. Det kostar dei ingen arbeidsplassar, sa Solberg då ho og Bru la fram stortingsmeldinga.

Ifølgje Bru er det marknadene som må styre.

– Det vil ikkje ha nokon effekt viss Noreg som einsleg land seier vi sluttar med dette. Då vil andre fylle desse marknadsdelane.

LES OGSÅ: Noreg nådde ikkje klimamålet for 2020: – Utruleg flautt

Bransjen jublar

Anniken Hauglie, leiar i Norsk olje og gass, meiner meir leiting er heilt nødvendig for å unngå eit raskt fall i produksjonen.

– Vi er veldige fornøgde med at regjeringa fører vidare hovudlinjene i olje- og gasspolitikken og er tydelege på at oljepolitikken ligg fast, seier ho.

– Det gir grunnlag for at energiressursane også for framtida kan skape store verdiar, og arbeidsplassar over heile landet. (©NPK)

LES OGSÅ: Klimaaktivistar vann fram i høgsteretten – Tyskland må skjerpa klimalova

Sophie Backsen, fotografert saman med mora Silke Backsen og brørne Hannes (t.v), Paul og Jakob fotografert i 2019. Foto: AP Photo/Markus Schreiber