Delen norsk ungdom som røykjer dagleg, har falle frå 24 til 2 prosent frå 1999 til 2019, ifølgje ei undersøking. Men delen som har prøvd cannabis, har auka.
NPK-NTB
NPK-NTB

I 1999 sa 24 prosent av norske 10.-klassingar at dei røykte dagleg. I 2019 var dette redusert til 2 prosent, viser nye tal frå skuleundersøkinga ESPAD, skriv Folkehelseinstituttet (FHI).

– Røyking er den enkeltfaktoren som har sterkast negativ innverknad på folkehelsa, og det er gledeleg at Noreg framleis ligg lågast i Europa når det gjeld daglegrøyking blant ungdom, seier seniorforskar Elin Bye ved FHI.

Berre Island har færre daglegrøykjande ungdommar enn Noreg.

Noreg ligg lågt på gjennomsnittet

Rapporten viser utviklinga i bruk av rusmiddel og tobakk blant 15-16-åringar i 35 europeiske land i perioden 1995–2019.

Norske ungdommar ligg gjennomgåande lågt både når det gjeld røyking, bruk av alkohol og bruk av andre rusmiddel.

Færre snusar og drikk alkohol

Delen av ungdom som brukar snus dagleg er redusert frå 7–8 prosent til 4 prosent i perioden 2007-2019, medan 16 prosent opplyser at dei har drukke 5 alkoholeiningar eller meir ved same drikkesituasjon dei siste 30 dagane. Det er ein nedgang frå 55 prosent i 1999.

Fleire har prøvd cannabis

Delen som har prøvd cannabis er derimot aukande. Frå 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt cirka 6 prosent av ungdommane at dei hadde prøvd cannabis. I 2019 svarte nesten 9 prosent det same.

Oppdatert: fredag 13. november 2020 10.11

LES OGSÅ

ANNONSE