USA er ute av Parisavtalen

Andreas Brattåker Støyva
Publisert
Oppdatert 05.11.2020 13:11

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Av dei nær 200 nasjonane som har signert avtalen kor ein forpliktar seg til å redusera klimagassutslepp, er USA åleine om å melda seg ut, skriv NPR.

Etter at president Donald Trump kunngjorde at han ville trekka USA ut av avtalen i alt i 2017, har ikkje dei amerikanske utsleppskutta vore i tråd med avtalen. Den endelege utmeldinga fann stad i november i fjor, og er no altså gyldig.

Kuttar klimabidrag

Utmeldinga betyr også at USA ikkje lenger vil koma med bidrag til det globale fondet som er meint å hjelpa små og fattige land som vert uforholdsmessig råka av klimaendringane.

USA hadde i utgangspunktet lova 3 milliardar dollar til dette hjelpearbeidet, og skulle etter planen finansiera eit stort klimaprosjekt i Karibien, før Trump-administrasjonen reduserte finansieringa.

Carlos Fuller er klar på at USA må vera med i det globale klimaarbeidet.
Foto: UN Climate Change, Flickr (CC BY 2.0)

Leiaren av Forbundet for små øystatar, Carlos Fuller sa fylgjande om situasjonen;

Dei neste 10 åra vert ekstremt viktige, når det kjem til å beskytta sårbare befolkningar. Dessutan er USA landet med nest høgast utslepp i verda. Me treng USA om bord, skal me nå utsleppsmåla.

Delstatar, byar og selskap tek saka i eigne hender

Sjølv om USA no er ute av den viktige miljøavtalen, har mange amerikanske delstatar, byar og selskap lova å gjennomføra store utsleppskutt i åra som kjem.

Tolv statar og kring 165 byar har langsiktige planar om å få 100 prosent av elektrisiteten sin frå fornybare kjelder, ifylgje America’s Pledge.

Dei skriv mellom anna at om dei sentrale styresmaktene vert med statane, byane og selskapa i klimakampen att, kan dei kutta utsleppa med 49 prosent frå 2005-nivåa innan 2030.

Dermed vil dei også vera nærare målet i Parisavtalen  nullutslepp innan 2050.

Om Joe Biden vinn presidentvalet, skal USA med att i avtalen

Sjølv om USA er ute av avtalen for no, vil ein siger til Joe Biden i det pågåande presidentvalet ifylgje han sjølv bety at USA skal inn att i den globale klimakampen.

Om det vert valsiger til Biden, kan USA vera eit sentralt medlem av Parisavtalen att, alt i februar.

Om det skulle skje, vil USA ha mykje å ta att. Gjennom Parisavtalen lova USA å redusera utsleppa sine med kring 25 prosent av 2005-nivåa, innan 2025. Det er dei ikkje i rute til å klara.

Ifylgje analysar er USA i rute til å kutta utsleppa med berre 17 prosent frå 2005-nivåa, langt frå måla i Parisavtalen.


Les også om det som ligg an til å verta den mest mangfaldige nasjonalforsamlinga i verda: New Zealand har fått sin fyrste kvinnelege utanriksminister med urfolksopphav

Nanaia Mahuta (t.v.) vert den første kvinnelege utanriksministeren med urfolksopphav i New Zealand, når ho no vert ein del av Jacinda Ardern (t.h.) si nye regjering. Foto: Labour Party, AP Photo/Mark Baker