Nærare 111.000 barn budde i 2018 i hushald med vedvarande låg inntekt. Det er ein vekst på 0,6 prosentpoeng frå året før.
NPK-NTB
NPK-NTB

Delen barn i gruppa med vedvarande låge hushaldsinntekter er 11,3 prosent i 2018.

Det er ein vekst på 0,6 prosentpoeng frå året før og 5.000 i absolutte tal, då det var 10,7 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Størst barnefattigdom i store kommunar

Delen barn i lavinntektshushold er størst i dei store kommunane, og særleg i Oslo og Bergen finn SSB store forskjellar mellom bydelane.

Kjelde: SSB

8 av 10 barn med bakgrunn frå Syria

Nesten seks av ti barn under 18 år, 57,2 prosent, i låginntektsgruppa har innvandrarbakgrunn.

Til samanlikning utgjer barn med innvandrarbakgrunn knapt 17 prosent av alle barn i Noreg.

Auken frå 2017 til 2018 kjem ifølgje SSB for det meste av at mange barn med bakgrunn frå Syria no blir rekna inn i låginntektsgruppa.

Heile åtte av ti barn med bakgrunn frå Syria høyrde til eit hushald med vedvarande låg inntekt i 2018. Til saman dreier dette seg om 6.000 barn, som er ei dobling frå året før.

Kjelde: SSB

Den største gruppa er barn med bakgrunn frå Somalia, med vel 11.000. Nesten åtte av ti barn med somalisk bakgrunn bur i familiar med vedvarande låg inntekt.

Nesten fire av ti barn med innvandrarbakgrunn høyrer til hushald med vedvarande låg inntekt, og delen barn med innvandrarbakgrunn i denne gruppa har auka betrakteleg dei siste åra.

Oppdatert: torsdag 5. mars 2020 10.31
ANNONSE