Ta samane på alvor – ingen gift i Repparfjord!

Tara Wiers Kvamme
Publisert
Oppdatert 20.04.2023 11:04

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar.

Den norske stat har gjennom sin mangeårige fornorskingspolitikk, stor skuld i at viktige delar av samisk kultur har forsvunne. Lenge har staten hindra samar i å utøva sitt virke, sin kultur og sitt språk. Det var ikkje før i 1967 at undervisning på samisk vart ein rett i Noreg.

I tidsskriftet Gáldu anslår historikar Henry Minde at det vil ta minst 120 år med dagens løyvingar til Sametinget og samiske føremål før beløpet speglar pengane som vart nytta til å utslette den samiske kulturen.

Burde ha vore ferdige med å overkøyre samane

Me burde ha vore ferdige med å overkøyre samiske rettar for lengst. Likevel ynskjer Framstegspartiet å leggja ned Sametinget, som er ei folkevalt forsamling med oppgåve å verne om samiske interesser.

At eit norsk regjeringsparti lukkar auga for dei alvorlege såra som kom etter fornorskingsprosessen er bekymringsverdig av fleire grunnar.

Me i Sosialistisk Ungdom meiner det er heilt grunnleggjande at eit folk skal ha råderett over sine eigne område.

Like sjokkerande var det då Venstre gjorde sitt inntog i regjeringa i januar, og viljug signerte ei regjeringsplattform som heldt fast på planane om å tillate gruvenæringa å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Repparfjord er ein nasjonal laksefjord som i dag er viktig for både fisket og reindrifta. Gruveavfallet inneheld giftige tungmetall som kobbar, nikkel og krom, og kjem til å øydeleggje fjorden.

Skandale at reindrift må ofrast for eit kortsiktig gruveprosjekt

Reindrifta står for den mest klimavennlege og bærekraftige kjøttproduksjonen me har, og er viktig for å halde på samisk kultur og god distriktspolitikk. Det er ei skandale at denne eldgamle næringa må ofrast for eit kortsiktig gruveprosjekt.

Urfolk over heile verda opplever grove inngrep i sin kultur og på sine område. Dette vart spesielt tydeleg under kampen mot Dakota Access Pipeline for berre eitt år sidan. Norske myndigheiter har no sjansen til å vise at me ikkje vil vere med på
trenden.

Regjeringa må gjere det einaste rette, og sei nei til giftig gruveavfall i Repparfjord. Samefolkets dag 6.februar er ein glimrande dag til å starte!

Tara Wiers Kvamme (15)
Leiar i Stord Sosialistisk Ungdom