Ni ting robotar ikkje kan gjere

Arnt Olav Foseide
Publisert
Oppdatert 03.02.2020 15:02

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Dei britiske forskarane Carl Benedikt Frey og Michael A. Osborne laga rapporten The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, og konkluderte med at det var ni hovudelement robotar sannsynlegvis aldri vil gjere like bra som menneske:
  1. Fingerfinesse: Evna til å laga nøyaktige og koordinerte rørsler med fingrane på ei hand eller begge hender for å forstå, manipulera eller samla opp svært små gjenstandar.
  2. Manuell fingerferdigheit: Å flytta handa raskt, leggje handa di saman med armen eller dei to hendene dine for å forstå, manipulera eller samla saman gjenstandar.
  3. Trongt arbeidsrom, vanskelege posisjonar: Kor ofte krev denne jobben at du jobbar i tronge rom som krev at du kjem deg inn i vanskelege posisjonar?
  4. Originalitet: Evna til å koma opp med uvanlege eller klåre idéar om eit emne eller ein situasjon, eller å utvikla kreative måtar å løysa eit problem på.
  5. Kunst: Kunnskap om teori og teknikkar som ein treng for å komponera, produsera og utføra musikk, dans, visuell kunst, drama og skulptur.
  6. Sosial observasjonskunst: Å vera klår over reaksjonane til andre og å forstå kvifor dei reagerer slik dei gjer.
  7. Forhandling: Å bringa andre saman og freista å sameina skilnader.
  8. Overtaling: Overtala andre til å endra tankane sine eller åtferda si.
  9. Hjelpa, og ha omsut for, andre: Gje personleg hjelp, medisinsk hjelp, emosjonell støtte eller annan personleg pleie til andre som kollegaar, kundar eller pasientar.