Logan Paul-saka syner kva farar born og unge er utsette for på nettet


Publisert
Oppdatert 20.04.2023 11:04

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar.

Logan Paul, ein såkalla «vloggar» med millionar av abonnentar på YouTube, la nyleg ut ein video der han synte den døde kroppen til ein japansk mann som hadde hengd seg frå eit tre i ein verdskjend «sjølvmordsskog» i Japan. Sjølv om han frå starten av la ut videoen utan reklame, slik at han ikkje ville tene ei krone i direkte inntekter på han, fjerna han han neste dag etter enorm kritikk frå sjåarar frå alle kantar av verda.

Dette er berre det siste av mange slike delingar av bilete i sosiale media, særskilt YouTube. Det kan hende mest kjende dømet er då den mest kjende av alle vloggarar på YouTube, svenske Pewdiepie/Felix Kjellberg, la ut ein video der han hadde betalt to indiske menn til å halde oppe ein plakat der det sto «DEATH TO ALL JEWS» medan dei lo og dansa. Han ba om orsaking for dette kort tid etter.

Logan Paul som førebilete

Pewdiepie er ein av dei mest populære innhaldsskaparane på nettsida YouTube.

Logan Paul, Pewdiepie og mange av dei andre store stjernene på sosiale medium som dette er alle svært populære blant tenåringar og til dels svært små barn heilt nede i fem års alder. Desse har synt seg å vere svært påverkelege for det han seier og gjer i videoane sine, og ser på han som førebilete for seg sjølv. Mange stiller seg difor no spørsmålet om kva ein kan gjere for å hindre born i å sjå skadelege bilete og videoar på nettet. Forsking syner likevel at born som er vane med å bruke digitale kjelder som underhaldning ofte kan ta større risiko, men får mindre, om noko, skade av det enn andre.

Når dei får kritikk, argumenterer dei store sosiale media med at dei ikkje er ansvarlege sidan dei ikkje endrar det som blir lagt ut på nettsidene deira, dei berre oppbevarar det og gjer det tilgjengeleg slik at andre kan sjå det. Lovverket for elektronisk handel i EU gjer det klart at slike selskap ikkje treng å halde oppsyn med det dei lagrar eller gjer tilgjengeleg.

Kunstig intelligens

YouTube vart ikkje massivt store ved å klikke seg inn på kvar einaste video og vurdere han. Meir enn 300 timar med video vert lasta opp på nettstaden kvart einaste minutt, så det vil koste enorme summar å tilsetje nok folk, 54 000 tilsette kvar dag, til å vurdere kvar video manuelt. Dette gjer nok at fridomen til å leggje ut vil halde fram, meir enn noko anna.

Youtube, som Facebook og andre sosiale medium, håpar at den teknologiske utviklinga vil hjelpe dei med å kontrollere brukarane.

– Vi vil utvikle nye reiskapar som har vorte utvikla frå dei aller siste nyvinningane i AI-forskinga og maskinlæring for å utvide kapasiteten vår til å vurdere tvilsamt innhald slik at det er trygt for reklamefinansiering, sa Philipp Schindler i Google på bloggen sin. Mark Zuckerberg i Facebook lova i februar å lage ein demokratisk kunstig intelligens for nettsida si som skal stå for automatisk sensur for alle.

Spelavhengig

Verdas Helseorganisasjon WHO ser spelavhengnad, eit omgrep som i denne samanhengen òg inneheld avhengnad av å følgje spesifikke youtubarar kvar dag (auka prioritet av aktiviteten til nivå et der det blir viktigare enn andre interesser og daglege aktivitetar) som ein psykisk helse-tilstand.

Ettersom eit barn, og òg mange tenåringar, ser ut til å ha lettare for å kome inn i ein slik tilstand, og kan òg ha svært liten evne til å stoppe med dette samanlikna med andre, er dette eit alvorleg problem. Logan Paul-saka syner godt kva farar born er utsett for på nettet.