Innvandrarar har dårlegare levekår enn befolkninga sett under eitt, men er likevel like fornøgd med livet generelt som andre, viser SSBs levekårsundersøking.
NPK-NTB
NPK-NTB

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte levekårsundersøking tidlegare i år, men har no sett nærmare på kva tala har gitt av kunnskap om levekår blant innvandrarar i Noreg.

Undersøkinga viser at personar med innvandrarbakgrunn har dårlegare levekår enn gjennomsnittet i befolkninga på område som sysselsetting, arbeidsforhold, bustadstandard, helse og sosial kontakt.

Samtidig viser altså undersøkinga at dei synest å vere like fornøgd med livet generelt, bustaden og jobben som andre. Folk med innvandrarbakgrunn har også høg tillit til institusjonar og ei sterk tilhøyring til Noreg.

Oppdatert: måndag 27. november 2017 12.44
ANNONSE