Vatn- og avløpsanlegga må oppgraderast for 280 milliardar kroner, ifølgje ein rapport frå Norsk Vann. Det kan bety høgare vassavgift, særleg i distrikta.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Vi har berekna at oppgraderingsbehovet av vatn- og avløpsanlegga kan bety ein auke i vatn- og avløpsgebyra på fire prosent årleg, seier Toril Hofshagen, direktør i interesseorganisasjonen Norsk Vann, til NTB. Den ordinære prisveksten kjem i tillegg.

– Smerteleg gebyrvekst

Auken vil variere frå kommune til kommune, men rekninga er det uansett innbyggjarane som må betale. Spesielt hardt kan det gå utover distrikta. Ofte har nemleg distriktskommunar høgare vatn- og avløpsgebyr enn bykommunar.

Grunnen er rett og slett at det bur fleire i byane, og at det dermed er fleire som betalar for vatn- og avløpsleidningane. Nesten 90 prosent av kostnadane for vatn og avløp er nemleg knytt til det nedgravne leidningsnettet.

– I dei kommunane der det allereie er høgare priser, vil gebyrveksten bli smerteleg, seier Hofshagen.

Kan bli dyrare

Sentio har utført ein undersøking på oppdrag frå Norsk Vann som viser at 68 prosent av dei spurde var villige til å betale meir for vatn- og avløpstenesta. Hofshagen er overraska over den høge delen.

Ho ser helst at det blir satsa på ny teknologi for å avgrense kostnadane.

– Det er viktig at vassbransjen lykkast i å samarbeide om teknologiutvikling og meir effektiv tenesteproduksjon, for å avgrense gebyrveksten mest mogleg, seier ho.

I dag går over 30 prosent av vatnet som blir reinsa i vassverka, tapt på grunn av lekkasjar. Det trengst meir og meir vedlikehald av vatn- og avløpsnettet for kvart år som går.

– Opprustinga må begynne no. Dersom ikkje kan prislappen bli endå høgare, seier Hofshagen.

ANNONSE