I Stortingets handsaming av endringar i studentsamskipnadsloven hevdar dei rødgrønne partia at dei har lytta til studentane.

mm

– Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet fremjar i dag forslag i Stortinget om å fjerne kravet om at handsaminga av investering i nye studentboliger må ha fleirtala til to tredjedel i styret. Vi har tillit til at styra i studentsamskipnadene handterer dette på ein god måte, seier stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap).

Ved å fjerne kravet om fleirtala til to tredjedel knytet til investeringar i nye studentboliger blir bestemmelsen meir fleksibel.

– Med denne endringa vil studentsamskipnadene få eit større handlingsrom enn ved det opphavlege forslaget, noko som er i tråd med ynskja frå studentane, seier Heidi Sørensen (SV).

– Investeringar og bygging av studentboliger er ein kjernevirksomhet for studentsamskipnadene, og vi meiner difor det er viktig at denne aktiviteten er studentstyrt, seier Anne Tingelstad Wøien (Sp).

Det er opp til kvart enkelt styre å definere kva for låneopptak som skal omfattast av kravet om fleirtala til to tredjedel. Større låneopptak blir vurdert i tilhøve til storleiken til studentsamskipnaden og økonomiske situasjonen.

Beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny verksemd, utviding av eksisterande verksemd som har eit kommersielt formål, eller større endringar av den interne organiseringa til studentsamskipnadene skal enno ha tilslutning frå to tredjedelar av medlemmane til styret.

Eit lite steg i rett retning
– Sjølv om regjeringa her tok eit lite steg i rett retning var forslaget langt ifrå i interessa til studentane. Med endringa var det tydeleg at regjeringa har forstått at studentane har hatt rett i argumentasjonen sin, nemleg at studentane sine velferdstilbud skal styrast av studentar, men dei har ikkje teke konsekvensane av det og forkasta heile forslaget, seier Kim Orlin Kantardjiev, leiar i NSO, i ein kommentar til Framtida.

– Det var ein siger for studentane å få regjeringa til å snu i studentbustadspørsmålet, men lovforslaget er enno mot interessa til studentane, held han fram.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.36

LES OGSÅ

ANNONSE