Fleire elevar mobba av vaksne

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Delen elevar som opplever å bli mobba to-tre gonger i månaden eller oftare er ganske uendra i perioden 2007-2010. Når det gjeld desse elevane er det likevel nokre fleire enn før som opplever at dei blir mobba av lærarar og andre vaksne på skulen. Det viser tal frå Elevundersøkinga 2010.

6,1 prosent av 10.klassingane rapporterer om diskriminering på grunnlag av nasjonalitet. Talet for 8.klassingane er 3,7 prosent.

Elevane opplever seg minst diskriminert av elevar i klassen og mest diskriminert av vaksne på skulen.

Dette gjer ein god skule
Bruk av arbeidsplanar, kunnskap om mål, fagleg støtte, trivsel med lærarane, tryggleik og fysisk miljø er tilhøve som ifølgje analysen av Elevundersøkinga 2010 er spesielt viktige for motivasjonen til elevane og innsats.

Det er ifølgje analysen liten tvil om at struktur og oversyn, og dessutan positivt tilhøve til lærarane, har stor tyding for skulearbeida til elevane, motivasjon og innsats, og dermed for elevane sine læringsresultater. Det er få og små endringar på desse felta over tid på nasjonalt nivå i perioden 2007–2010.

Læringsmiljøet generelt blir svekkja frå 5. til 10. trinn. Det er likevel oftast ein forbetring av læringsmiljøet ved overgangen til Vg1.

 

Kva meiner du skal til for å få ein god ungdomsskule?