Identitet

«Samfunnet må fortelja kvinner og jenter at verdien ikkje ligg i korleis vulvaen deira ser ut»

Ved å forby unødvendige kosmetiske inngrep i underlivet sender me ein viktig bodskap om at kvinners intimitet ikkje er til sals, skriv Stein Phabian Strømme Eide i Humanistisk Ungdom.

Stein Phabian Strømme Eide (16)
Sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom
Publisert

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Innlegget er omsett frå bokmål av redaksjonen.

Det er på tide å seia «stopp» til eit samfunn som tener på kvinners usikkerheit og bestemmer korleis kvinners kroppar skal sjå ut. Me treng ei lov som forbyr kosmetiske inngrep på kvinners kjønnsorgan utan medisinsk grunnlag. Dette for å verna kvinners helse og sjølvbilete.

Unødvendig medisinsk risiko

Kosmetiske inngrep som labiaplastikk og hymenoplastikk har inga medisinsk nytte når dei blir gjorde av estetiske grunnar. Dei kan føra til alvorlege problem som infeksjonar, arrdanning, nedsett sensibilitet og kroniske smerter. Ved å forby slike inngrep, utan medisinsk behov, vernar me kvinner mot unødvendig medisinsk risiko og moglege livslange konsekvensar.

quote-left

Det handlar ikkje berre om helse, men også om sjølvbilete

quote-right

Det handlar ikkje berre om helse, men også om sjølvbilete. Eit forbod kan motverka det enorme sosiale presset mange kvinner føler for å tilpassa seg urealistiske skjønnheitsideal.

«Perfekte» kroppar

Sosiale medium og reklamar viser berre fram bilete av «perfekte» kroppar, noko som skaper eit enormt press på alle medlemmer av samfunnet. Me må rett og slett seia nei til ein kultur som får unge jenter og kvinner til å tru at dei ikkje er bra nok.

Ved å fjerna moglegheita for kosmetisk genitalkirurgi fremmar me eit sunnare kroppsbilete og hjelper kvinner med å akseptera og elska seg sjølv for den dei er.

quote-left

Eit slikt forbod vil i tillegg kunna bidra til å endra samtalen rundt kvinneleg seksualitet

quote-right

Eit slikt forbod vil i tillegg kunna bidra til å endra samtalen rundt kvinneleg seksualitet. I staden for å fokusera på utsjånaden til kvinners kjønnsorgan, bør me fremja ei sunn og naturleg forståing av kropp og intimitet. Dette vil også kunna bidra med å redusera skam knytt til kvinners naturlege forskjellar, og heller fremma aksept og respekt for alle kroppstypar.

Helsa er viktigare

Kvinners intimitet er ein del av identiteten og sjølvoppfatninga deira, og dette må respekterast. Eit samfunn som verdset kvinner for deira sanne verdi, vil ikkje tillata at dei naturlege kroppsdelane deira blir sett på som noko som kan «forbetrast» gjennom kirurgi.

Me må fremja ein kultur som feirar kvinners naturlege skjønnheit, og gir dei rom til å vera seg sjølv utan frykt for dømming eller press på å endra utsjånaden sin.

Samfunnet må fortelja kvinner og jenter at verdien ikkje ligg i korleis vulvaen deira ser ut, men i kven dei er.

Ved å forby unødvendige kosmetiske inngrep i underlivet sender me ein viktig bodskap om at kvinners intimitet ikkje er til sals. Me seier heller at kroppen deira er perfekt akkurat slik han er, og at helsa deira alltid vil vera viktigare enn dei urealistiske skjønnheitsideala i samfunnet.

Kvinners intimitet er og skal ikkje vera til sals. Ikkje no, ikkje nokosinne.