Kontrollkomitéen om habilitetssakene: Solberg får sterk kritikk

Fleire tidlegare og ein noverande statsråd blir også kritisert.

NPK-NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve
Publisert

– Fleirtalet meiner at Solberg i utilstrekkeleg grad har overhalde undersøkingsplikta si overfor aksjehandelen til ektemannen, og ein samla komité meiner at Stortinget bør vedta at det er sterkt kritikkverdig at Erna Solberg i si tid som statsminister var inhabil i fleire saker behandla av regjeringa hennar, sa saksordførar Grunde Almeland (V) då han la fram konklusjonane til komiteen onsdag.

Både Arbeidarpartiet, SV og Raudt meiner Solbergs sak skil seg ut blant dei mange habilitetssakene komiteen har behandla.

– Den dreier seg om svært omfattande brot på habilitetsregelverket gjennom ein periode på åtte år, der ho var statsminister og den øvste ansvarlege for regjeringa og landet. Det gjer den spesielt alvorleg, seier Frode Jacobsen, som er Arbeidarpartiets fraksjonsleiar i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Solberg seier ho tek til seg kritikken.

– Det er klart at Stortinget kjem til å vedta kritikk av meg, for at eg var inhabil i enkelte saker eg var med på å behandle då eg var statsminister. Dette er som forventa, og eg er heilt samd i at det er på sin plass at eg får kritikk for dette, seier Solberg i ein kommentar.

Rammer Støre

Men den sitjande Ap-Sp-regjeringa blir også hardt ramma av konklusjonane. Fleirtalet i komiteen rettar kritikk mot sitjande arbeids- og inkluderingsminister og Ap-nestleiar Tonje Brenna. Ho var i si tid som kunnskapsminister inhabil ved tildelinga av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, og ved utnemninga av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.

Eit mindretal foreslår sterk kritikk, som er det nest mest alvorlege vedtaket Stortinget kan gjere. Det aller mest alvorlege er mistillit.

Tidlegare utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) får kritikk for brot på habilitetsregelverket. Eit mindretal meiner kritikken mot Huitfeldt også her burde vere sterk, altså same kategori som Solbergs sak.

Også i Huitfeldts tilfelle gjeld saka at ektemannen handla aksjar medan ho var statsråd.

– Huitfeldts sak er sterkt kritikkverdig fordi ho ikkje gjorde nokon undersøkingar av aksjane til ektefellen, sjølv om ho visste om handelen. Det er brot på reglar som står svart på kvitt i handboka til regjeringa, seier komitéleiar Peter Christian Frølich (H) på ein pressekonferanse onsdag.

At ho ikkje sjekka dette, gjer det praktisk umogleg for komiteen å kontrollere potensiell inhabilitet for henne, påpeikar han.

Tok ansvar sjølv

Dei tidlegare statsrådane Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) har begge innrømt at dei har brote habilitetsreglane. Men dei slepp unna kritikkvedtak i Stortinget fordi dei sjølv har teke konsekvensen av feilen og gått av på grunn av sakene.

Kontrollkomiteen har også undersøkt ei habilitetssak mot næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), men kom til at ho er langt mindre alvorleg enn dei andre sakene.

Både den sitjande Støre-regjeringa og Solberg-regjeringa får dessutan kritikk for mangelfulle rutinar. Komiteen foreslår fleire grep for å stramme inn rutinane og regelverket for habilitet i regjeringsapparatet.

– Ein knekk

Almeland har hatt ansvar for å lóse dei mange habilitetssakene gjennom komiteen. Tallause brev og dokument er sende mellom komiteen og både sitjande og avgåtte statsrådar, så vel som Høgre-leiar Solberg.

Han seier komiteen har teke saka på det største alvor.

– Tilliten veljarane har til politikarane, politikken og dei politiske institusjonane er eitt av dei viktigaste fundamenta til demokratiet, og mangel på tillit kan og vil føre til ei forvitring av demokratiet og redusere oppslutninga om det, seier Almeland.

– Det er derfor heilt nødvendig at ansvaret for det som har gått gale blir plassert ein stad, og at vi som politikarar tek ansvar saman for å gjenreise tilliten når han har fått seg ein alvorleg knekk, seier han.

Erna Solberg har alt bestemt seg for å søkje ny tillit som statsminister ved valet i 2025. Førebels har ho berre sitt eige parti og KrF i ryggen, medan Frp og Venstre enno ikkje har avklart om dei vil stille seg bak henne.